Gå til innhold
English A A A
 • 12.8.2009 9:19
  Beskrivelse av bildet#

  Planlegging av nye arbeidsplasser

  God planlegging av nye arbeidsplasser kan fremme helse og forebygge skader og mistrivsel.

 • 27.5.2009 11:51

  Arbeid med stråling og strålevern

  Bruk av strålekjelder kan forårsake skade på menneske og miljø og fleire lover og forskrifter regulerer arbeidet. Det viktigaste skiljet i strålevernsamanheng går mellom ioniserande og ikkje-ioniserande stråling.

 • 10.6.2009 10:57
  Beskrivelse av bildet#

  Førstehjelp

  Det er viktig å kunne yte livreddende førstehjelp ved hendelser og ulykker som medfører personskade.

 • 07.10.2010 07:23
  Beskrivelse av bildet#

  Psykososialt arbeidsmiljø

  Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

 • 10.9.2009 9:12

  Risikovurdering

  Risikovurdering i samband med bruk av kjemikaliar.

 • 2.7.2009 7:54

  Retningslinje for farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall

  Retningslinjen skal bidra til at avfall blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte ved UiB.

 • 7.8.2009 11:54

  Retningslinje ved UiB

  "Retningslinjer for for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB (AKAN-retningslinjer)" beskriver hvordan det rusforebyggende arbeidet ved UiB er organisert og hvordan rusmiddelmisbruk skal håndteres.

 • 03.02.2011 09:23

  Beredskapsplan

 • 19.02.2010 13:07
  Beskrivelse av bildet#

  Fysisk aktivitet

  Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel.

 • 12.6.2009 8:48

  Retningsline ved UiB

  "Retningsline for kartlegging og vurdering av risiko knytt til helse, miljø og tryggleik (HMT) med tilhøyrande risikovurderande tiltak".

 • 13.12.2012 09:09

  Fjellturer for Informatikk

  Bli med oss på tur!

 • 10.08.2011 11:36
  Beskrivelse av bildet#

  Strålevernkurs

  3-dagers strålevernkurs tilbys lokale strålevernkoordinatorer, ansatte og Phd- og masterstudenter ved UiB som benytter ioniserende strålekilder i sitt arbeid. Kurset tilbys i 2015.

 • 23.06.2011 12:20

  Møtereferat 2011

  Møtereferat fra Arbeidsmiljøutvalget 2011.

 • 2.9.2009 9:20

  Generelle reglar for handtering av kjemikaliar

  Desse reglane er til hjelp for å unngå at kjemikaliane vert kontaminert, men òg for å unngå at brukar skal få problem på grunn av uynskja hendingar ved bruk.

 • 02.02.2009 12:08
  Beskrivelse av bildet#

  Rådgiving og opplæring

  HMS-seksjonen tilbyr råd og veiledning for ansatte og arbeidsgiver på alle nivå i virksomheten, samt arbeidsmiljøutvalg, verneombud og fagorganisasjonene i HMS-spørsmål.

 • 02.02.2009 12:18
  Beskrivelse av bildet#

  Risikofylt arbeidsmiljø

  Universitetet i Bergen (UiB) har stor oppmerksomhet mot rutiner, kunnskaper og holdninger i risikofylte arbeidsmiljø. Arbeid med kjemikalier, stråling og strålevern, biologiske faktorer, samt feltarbeid og tokt er noen eksempler på risikofylt arbeid ved UiB.

 • 02.02.2009 12:11
  Beskrivelse av bildet#

  Systematisk HMS-arbeid

  Systematisk HMS-arbeid er alle systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med helse, miljø og sikkerhetskrav fra myndigheter og internt UiB-regelverk for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.

 • 27.07.2009 12:18

  Kontakt

 • 22.03.2010 07:24

  Retningslinje for synsundersøkelse og anskaffelse av databriller

  Retningslinjen gjelder for ansatte ved UiB og beskriver hvordan ansatte skal gå frem ved synsundersøkelse og anskaffelse av databriller for å få utgiftene refundert.

 • 2.9.2009 8:52
  Beskrivelse av bildet#

  Generelle tryggleiksreglar

  Generelle tryggleiksreglar ved arbeid i laboratorium.

 • 28.02.2012 12:31 AKTUELT
  Beskrivelse av bildet#

  Tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud

  Verneombudet er en viktig samarbeidspartner for ledelsen i arbeidet med å få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved universitetet. Ledere på alle nivå har ansvar for å involvere verneombudene på de arenaer der arbeidsmiljø er tema.

 • 08.08.2013 12:17
  Beskrivelse av bildet#

  Ved behov for ny arbeidsstol/kontorstol

  Universitetet i Bergen (UiB) har avtale med flere leverandører når det gjelder kontormøbler.

 • 1.9.2009 11:25

  Risiko- og sårbarhetsanalyse

  Metoden Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) kan nyttast til grovkartlegging og risikovurdering av generelle tema.

 • 1.9.2009 11:24
  Beskrivelse av bildet#

  Sikker Jobb Analyse

  Metoden Sikker Jobb Analyse (SJA) kan nyttast til å risikovurdere konkrete oppgåver og aktivitetar.

 • 2.7.2009 6:25

  HMS-nyheter

 • 28.04.2011 09:40

  HMS/ SKOK og SVT 2013-2014

 • 28.04.2011 09:44

  HMS Mål for 2013-2014

 • 9.9.2009 11:57
  Beskrivelse av bildet#

  Gass og gassflasker

  Gass og gassflasker på laboratoria utgjer ein betydeleg risiko både på menneske og materiell.

 • 28.5.2009 13:40
  Beskrivelse av bildet#

  Feltarbeid og tokt

  Feltarbeid og tokt skal være helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

 • 06.06.2014 10:36
  Beskrivelse av bildet#

  Nytt system for HMS-avvik - pilot

  Nytt elektronisk meldesystem for HMS-avvik tas i bruk ved Kjemisk institutt og sekretariatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 • 11.11.2009 14:11
  Beskrivelse av bildet#

  Psykososialt arbeidsmiljø

 • 03.10.2011 13:09

  AMU-møter 2010

  Sakslister for AMU-møter i 2010.

 • 24.01.2011 10:54

  Årsrapport ytre miljø 2007

  Årsrapport for det ytre miljøarbeidet ved UiB 2007.

 • 16.9.2009 14:36
  Beskrivelse av bildet#

  Systematisk HMS-arbeid

  Denne veiledningen redegjør for hvilke krav som stilles til det forebyggende systematiske HMS-arbeidet ved Universitetet i Bergen, samt beskriver hvordan arbeidet skal utføres og oppfølges.

 • 9.9.2009 13:1
  Beskrivelse av bildet#

  Peroksiddannande kjemikaliar

  Peroksiddannande kjemikaliar er potensielt eksplosive og skal handsamast forsvarleg og etter spesifikke rutinar.

 • 16.9.2009 16:32
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-runde

  HMS-runde er en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet.

 • 12.3.2009 16:30
  Beskrivelse av bildet#

  Alternativer til bruk av gassanestesi

  Selv om gassanestesi er den beste anestesimetoden må man av og til vurdere alternative metoder. Tiltak som reduserer eksponering for den enkelte er en viktig del av planlegging av dyreforsøk.

 • 02.03.2012 07:11

  AMU-møter 2012

  Sakslister for AMU-møter i 2012.

 • 11.06.2012 08:19
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-årsrapport 2011

  Universitetet i Bergens HMS-årsrapport for 2011.

 • 5.6.2009 8:47

  Beredskap

 • 14.01.2010 12:07
  Beskrivelse av bildet#

  Universell utforming

  Universell utforming (UU) kan enkelt forstås som hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å øke menneskenes mulighet for samfunnsdeltakelse. Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er av stor betydning for den enkelte, men også avgjørende for samfunnet.

 • 28.5.2009 6:27

  Ioniserande stråling

  Ioniserande stråling har høg nok energi til å skade arvestoffet i cellene.

 • 21.06.2010 08:08
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-årsrapport 2009

  Universitetet i Bergens HMS-årsrapport for 2009.

 • 13.02.2014 12:53

  AMU-møter 2014

  Sakslister for AMU-møter for 2014.

 • 26.06.2013 19:54
  Beskrivelse av bildet#

  Utstedelse av sjømannsattest

  Rutine for utstedelse av sjømannsattest for ansatte og studenter ved universitetet som skal på feltarbeid og tokt.

 • 2.9.2009 9:38

  Kontroll av reaktiv risiko

  Kontroll av reaktiv risiko krev god planlegging og kunnskap om eigenskapane til kjemikaliane.

 • 15.10.2009 08:06

  Lokale verneombud og verneområder

  Liste med lokale verneombud og verneområder ved Universitetet i Bergen (UiB).

 • 18.10.2011 07:11

  Årsrapport AMU 2010

  Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget ved UiB 2010.

 • 01.02.2011 08:22
  Beskrivelse av bildet#

  Grunnopplæring i HMS

  40-timers grunnopplæring i HMS tilbys verneombud og AMU-medlemmer ved UiB, og gir grunnleggende kunnskap om hvordan HMS-arbeidet skal organiseres og praktiseres.

 • 06.07.2010 06:58

  Retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap

  Retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap skal bidra til at ansatte og studenter ved universitetet ikke pådrar seg skader eller sykdom ved arbeid med farlige kjemikalier.

 • 4.6.2009 12:54

  Møteplan Arbeidsmiljøutvalget

  Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget 2014.

 • 12.6.2009 6:41

  Kortmetoden

  Kortmetoden er en kartleggingsmetode som kan brukes før eller i HMS-møtet.

 • 15.12.2009 14:35

  HMS-årsrapportering

  "Årsrapport - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)" er et verktøy for årlig rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB.

 • 16.12.2010 12:17

  Ytremiljø og miljøledelse

 • 4.9.2009 12:57

  Inkompatible kjemikaliar

  Bruk og lagring av inkompatible kjemikaliar krev særs merksemd.

 • 4.9.2009 13:10

  Sensitiv til varme og støyt

  Kjemikaliar som er sensitive til varme og støyt krev særs merksemd.

 • 21.9.2009 12:51
  Beskrivelse av bildet#

  Dataarbeidsplass

  Tilrettelegging av dataarbeidsplassen er viktig for å forebygge muskel- og skjelettlidelser.

 • 17.11.2009 08:37
  Beskrivelse av bildet#

  Vaksinasjon

  Vaksinasjon har som formål å hindre sykdomsutvikling.

 • 10.06.2011 07:40
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-årsrapport 2010

  Universitetet i Bergens HMS-årsrapport for 2010.

 • 14.06.2012 07:28
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-årsrapport 2011

  Universitetet i Bergens HMS-årsrapport for 2011.

 • 08.02.2010 09:39
  Beskrivelse av bildet#

  Hanskar

  Bruk av hanskar er innan fleire arbeidsområde ved UiB både naudsynt og ynskeleg. Det er viktig å nytta riktig hanske, og ved val og bruk av hanske er det fleire faktorar som må vurderast.

 • 24.01.2011 11:48

  Årsrapport ytre miljø 2008

  Årsrapport for det ytre miljøarbeidet ved UiB 2008.

 • 02.11.2009 11:42
  Beskrivelse av bildet#

  Kjemikalielager

  UiB skal kjøpe kjemikalier gjennom rammeavtale for kjemikalier og dette skal gjøres av enhetenes bestillere.

 • 12.10.2009 08:34

  AKAN-utvalget

  AKAN-utvalget er underlagt Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og koordinerer det rusforebyggende arbeidet ved Universitetet i Bergen (UiB).

 • 30.06.2011 12:30
  Beskrivelse av bildet#

  HMS på laboratoriet

  HMS på laboratoriet er et spesialtilpasset kompetanseprogram for ansatte med laboratoriet som arbeidsplass. Programmet tilbys høsten 2014.

 • 14.8.2009 11:52

  Melding av avvik, nestenulykker og ulykker

  Alle avvik, nestenulykker og ulykker som oppdages ved UiB skal meldes og følges opp.

 • 28.5.2009 6:4

  Det elektromagnetiske spekteret

  Det elektromagnetiske spekteret gjev ei heilskapleg oversikt over all elektromagnetisk stråling.

 • 02.10.2009 14:01

  Retningslinje ved UiB

  "Retningslinje for registrering, måling og utvikling av miljøindikatorer" gjelder alle enheter ved UiB.

 • 08.06.2011 13:41
  Beskrivelse av bildet#

  Synsundersøkelse og databriller

  Dersom ansatt opplever synsproblem, er tilrettelegging av dataarbeidsplassen det første som må utprøves.

 • 11.6.2009 11:6

  Gruppesamtale

  Denne metoden bygger mye på de samme prinsippene som dialogkonferansen, men er tilpasset mindre enheter.

 • 17.9.2009 7:2

  Kjemikalieregisteret

  Brukere av kjemikalier ved Universitetet i Bergen (UiB) og dets randsoneenheter har med Kjemikalieregisteret et nettbasert verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk fare, både for arbeidsmiljø, brann og det ytre miljø.

 • 29.6.2009 7:36

  Retningslinje ved UiB

  "Retningslinjer for melding av avvik, ulykker og nestenulykker" inngår som et viktig element i det systematiske HMS-arbeidet.

 • 5.6.2009 6:35

  Møtereferat 2009

  Møtereferat fra Arbeidsmiljøutvalget 2009.

 • 08.05.2014 05:57

  Møtereferat 2014

  Møtereferat fra Arbeidsmiljøutvalget 2014.

 • 28.01.2011 07:56
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-kurs for ledere

  UiB har tre obligatoriske HMS-kurs for ledere. Våren 2014 tilbys "HMS for ledere".

 • 28.06.2013 09:41
  Beskrivelse av bildet#

  Måling og vurdering av inneklima

  Måling og vurdering av inneklima kan bestilles av HMS-seksjonen og Eiendomsavdelingen.

 • 12.8.2009 11:59
  Beskrivelse av bildet#

  Inneklima

  Inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivt arbeid.

 • 10.06.2011 10:54

  Arbeidsinstrukser

  Ved UiB er det utarbeidet generelle arbeidsinstrukser for kjemiske, biologiske og fysiske faktorer.

 • 5.6.2009 10:33
  Beskrivelse av bildet#

  Universitetets hovudverneombod

  Universitetets hovudverneombod (UHVO) i perioden 2013-2014.

 • 07.04.2010 07:27
  Beskrivelse av bildet#

  Enhetens lokale HMS-håndbok

  En nyttig måte å samle all HMS-dokumentasjon på er at enheten utarbeider en lokal HMS-håndbok.

 • 23.11.2009 12:47

  Retningslinje ved UiB

  "Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid" skal bidra til at UiB når sine virksomhetsmål og beskriver hvordan HMS-arbeidet ved UiB skal organiseres, gjennomføres og dokumenteres.

 • 15.9.2009 6:53

  Oppbevaring

  Kjemikalier skal oppbevares etter egenskaper og reaktivitet.

 • 11.11.2009 14:14

  Ytre miljø og miljøledelse

 • 11.11.2009 14:17
  Beskrivelse av bildet#

  Helse og bygg

 • 11.11.2009 14:24
  Beskrivelse av bildet#

  Risikofylt arbeidsmiljø

 • 11.6.2009 10:45

  Dialogkonferanse

  Dialogkonferansen bygger på dialogen - samtalen og diskusjonen - mellom ansatte ved en enhet.

 • 5.6.2009 12:8

  A-Å

  A-Å er en alfabetisk stikkordsliste som hjelper deg å finne frem i HMS-portalen.

 • 12.3.2009 16:11
  Beskrivelse av bildet#

  Gassanestesi og helse, miljø sikkerhet

  Arbeid med gassanestesi forutsetter at bruker har kunnskaper om hvordan utstyret skal brukes.

 • 27.5.2009 12:1

  Retningsline ved UiB

  I "Retningsline for strålevern og bruk av stråling ved UiB" finn ein utfyllande informasjon om ansvar og oppgåver i strålevernarbeidet.

 • 24.02.2012 08:11
  Beskrivelse av bildet#

  Fish anesthesia

  As an alternative to follow anesthesia lectures at MEDVET 1, you can find the anesthesia lectures below for self-study. These are meant as help and support for reading the fish compendium chapter 4 and 5 (2011 edition).

 • 30.6.2009 8:11
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-årsrapport

  UiBs HMS-årsrapport for 2008.

 • 12.03.2013 09:19
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-handlingsplan 2013-2015

  HMS-handlingsplanen skal bidra til sikre og trygge arbeidsplasser, og til at alle som til enhver tid har arbeid ved UiB blir ivaretatt og ikke utsettes for negative fysiske eller psykiske belastninger som følge av sitt arbeid.

 • 15.9.2009 6:37 Aktuelt
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-handlingsplan 2009-2011

  UiBs HMS-handlingsplan for perioden 2009-2011.

 • 20.05.2010 06:50
  Beskrivelse av bildet#

  Avtrekkskap

  Avtrekkskapet er laboratoriets viktigste verneinnretning.

 • 18.10.2011 06:52

  Årsrapport AMU 2009

  Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget ved UiB 2009.

 • 2.9.2009 11:3
  Beskrivelse av bildet#

  Organiske løysemidlar

  Tilrettelegging av arbeidet med organiske løysemiddel er avgjerande for tryggleiken på laboratoriet.

 • 16.08.2013 12:23

  Møtereferat 2013

  Møtereferat fra Arbeidsmiljøutvalget 2013.

 • 28.5.2009 13:45

  Ikkje-ioniserande stråling

  Ikkje-ioniserande stråling har ikkje nok energi til å skade arvestoff i cellene, men produserer varme.

 • 28.01.2011 08:08

  HMS-mål

  Universitetets HMS-mål og mål for det ytre miljøarbeidet.

 • 03.10.2011 13:31

  AMU-møter 2011

  Sakslister for AMU-møter i 2011.

 • 15.01.2009 11:08

  HMS-handlingsplan 2006-2008

  UiBs HMS-handlingsplan for perioden 2006-2008.

 • 29.01.2009 12:17

  Arbeidsmedisinsk poliklinikk

  Arbeidsmedisinsk poliklinikk består av forebyggende individrettet helsearbeid knyttet til arbeidsmiljøet, samt bistand ved arbeidsrelatert skade, sykdom og problemer.

 • 29.01.2009 14:06

  Seksjonens historie

  Universitetet i Bergen (UiB) har hatt bedriftshelsetjeneste siden 1968. I løpet av disse årene har tjenestetilbudet og avdelingen endret seg i takt med UiBs behov, og samfunnet for øvrig.

 • 29.01.2009 13:13
  Beskrivelse av bildet#

  Kontaktinformasjon

  Kontaktinformasjon for HMS-seksjonen.

 • 07.07.2010 11:50

  Aktuelle retningslinjer på kjemikalieområdet

  UiB-retningslinjer som er aktuelle i forbindelse med arbeid med kjemikalier.

 • 12.08.2011 09:23

  Helse- miljø- og sikkerhet (HMS)

  Institutt for geovitenskap (Geo) har som overordnert mål å drive forskning, utdanning og formidling av forskningsresultater på et høyt faglig nivå. Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal Geo skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall.

 • 06.05.2011 12:51

  Rusforebyggende arbeid

  Det rusforebyggende arbeidet ved UiB skal integreres i det systematiske HMS-arbeidet.

 • 28.5.2009 11:33
  Beskrivelse av bildet#

  Retningslinje ved UiB

  "Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid og tokt" gjelder for ansatte og studenter ved UiB.

 • 1.9.2009 12:13
  Beskrivelse av bildet#

  Gjennomfør risikovurdering

  Rettleiinga er til nytte ved gjennomføring av risikovurdering.

 • 18.06.2010 11:12

  Celler og vev av human opprinnelse i dyr (xenograft)

  Vi har i samarbeid med forskningsgruppen og smitteoverlege ved sykehuset hatt en gjennomgang av smitterisiko ved arbeid med celler og vev av human opprinnelse i dyr (xenograft) og konkluderer med at dette ikke representerer noen sikkerhetsrisiko, hverken for forsøksdyrene eller personalet i dyreavdelingen.

 • 24.01.2011 11:10

  Årsrapport ytre miljø 2009

  Årsrapport for det ytre miljøarbeidet ved UiB 2009.

 • 07.08.2013 10:06
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-årsrapport 2012

  Universitetet i Bergens HMS-årsrapport for 2012.

 • 22.9.2009 6:2
  Beskrivelse av bildet#

  Ergonomi i laboratorier

  Bevissthet til måten arbeidsoppgavene utføres på og viktigheten av variasjon i arbeidsstillinger og bevegelser, er av stor betydning for å forebygge muskel- og skjelettlidelser.

 • 12.3.2009 16:33
  Beskrivelse av bildet#

  Hvorfor bruke gassanestesi

 • 16.11.2009 15:58
  Beskrivelse av bildet#

  Helsekontroll

  Helsekontroll av ansatte som arbeider med pelsbærende forsøksdyr.

 • 25.01.2010 08:48
  Beskrivelse av bildet#

  Inkluderende arbeidsliv

  Universitetet i Bergen (UiB) er IA-virksomhet.

 • 16.12.2010 12:21

  Risikofylte arbeidsoppgaver

 • 1.7.2009 9:39

  A-Å

 • 29.01.2009 11:59

  Ergonomi

  Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som vektlegger viktigheten av samspill mellom mennesket og arbeidsmiljøet.

 • 29.01.2009 13:32
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-portalen

  HMS-portalen er nettstedet for sentral informasjon vedrørende helse, miljø og sikkerhet ved UiB.

 • 03.02.2009 10:53

  HMS-årsrapport

  UiBs HMS-årsrapport for 2007.

 • 03.02.2009 12:09

  UiBs Regelsamling

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en del av Universitetet i Bergens Regelsamling.

 • 05.02.2009 10:05

  Om HMS-seksjonen

  HMS-seksjonen er en fagenhet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) og er tilknyttet Personal- og organisasjonsavdelingen.

 • 10.9.2009 11:53

  Faglige innlegg

  HMS-seksjonen bistår virksomheten med prosessveiledning i aktuelle HMS-utfordringer og tilpasser faglige innlegg etter behov.

 • 02.02.2010 10:03
  Beskrivelse av bildet#

  Verne- og sikkerhetstiltak

  Den som har ansvar for ansatte og studenter må sørge for at alle aktiviteter/arbeidsoppgaver blir vurdert, slik nødvendige tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå kan iverksettes.

 • 4.9.2009 9:11
  Beskrivelse av bildet#

  Eksplosive ved innkjøp

  Kjemikaliar som er eksplosive ved innkjøp skal handsamast forsvarleg og etter spesifikke rutinar.

 • 12.6.2009 7:0

  Kartleggings- og tilbakemeldingsmetoden

  I kartleggings- og tilbakemeldingsmetoden gjennomføres kartleggingen før HMS-møtet. HMS-møtet bukes til tilbakemelding av resultater, prioritering av arbeidsområder og drøfting av tiltak.

 • 10.6.2009 11:32
  Beskrivelse av bildet#

  Psykososialt arbeidsmiljø

  Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

 • 07.12.2010 14:38
  Beskrivelse av bildet#

  Erstatt farlige kjemikalier

  For å rette fokus mot Substitusjonsplikten og viktigheten av å erstatte helse- og miljøfarlige kjemikalier med alternativer som utgjør mindre risiko, har Universitetet i Bergen (UiB) igangsatt prosjektet "Substitusjon".

 • 07.09.2011 08:51
  Beskrivelse av bildet#

  PENSUM Forsøksdyrlærekurs

  Pensum til forsøksdyrlærekursene

 • 11.6.2009 9:32

  Planlegg og gjennomfør et HMS-møte

  Denne veiledningen er en hjelp til planlegging, gjennomføring og oppfølging av HMS-møte ved egen enhet.

 • 02.12.2010 08:54 Aktuelt
  Beskrivelse av bildet#

  HMS-seksjonen godkjent som Bedriftshelsetjeneste

  HMS-seksjonen er godkjent som Bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet, iht. krav i ny forskrift.

 • 12.01.2010 08:46
  Beskrivelse av bildet#

  Muggsopp i samlinger og bygninger

  Hva finnes av muggsopp i bygninger, arkiv og materiale? I hvilken grad er de farlige for helse og skaper problem for forvaltning av samlinger? Det var spørsmålet på fagdagen som ble arrangert på Bryggens Museum fredag 8.januar.

 • 02.03.2009 14:26 Aktuelt
  Beskrivelse av bildet#

  Bedriftshelsetjenesten blir Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjon

  Bedriftshelsetjenesten blir HMS-seksjon og tilknyttes Personal- og organisasjonsavdelingen.

 • 03.12.2012 23:13
  Beskrivelse av bildet#

  MatNat-fakultetets HMS-pris for 2012 til MBI

  På årets HMS-seminar for MatNat Fakultetet ble MBI tildelt årets HMS-pris for vårt HMS-system knyttet til mottak av nye medarbeidere og masterstudenter.

 • 25.10.2012 11:34 UNIVERSITETSSTYREMØTE
  Beskrivelse av bildet#

  Får full åpenhet om sidegjøremål

  Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk fra 1. januar 2013 og gjøres offentlig tilgjengelig i et eget register.