Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Aktuelle utlysninger for studenter

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) videreformidler her utlysninger som blir sendt til oss fra ulike institusjoner og arbeidsgivere.

Utlysninger

Praktikantplass ved ambassaden i Ottawa

Den norske ambassaden i Ottawa tilbyr praktikantopphold for én student våren 2018 med varighet f.o.m. 1. februar 2018 t.o.m. 31. juli 2018. Søknadsfristen er søndag 1. oktober 2017.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Kom til Canada, verdens nest største land i geografisk utstrekning med alt fra verdens mest multikulturelle storbyer til endeløse villmarksområder. Canada er en viktig bilateral partner for Norge og vi har et tett samarbeid innenfor bl.a. energi, nordområdene og sikkerhetspolitikk. Geografisk, ressursmessig og samfunnsmessig står vi overfor mange av de samme mulighetene og utfordringene. Visste du at Canada er ledende når det kommer til innovasjon, forskning og entreprenørskap? Eller at Canada i 2017 topper New York Times årlige reiseliste? Det er mange grunner til at nettopp Canada er et spennende land å være praktikant i.

Arbeidsoppgaver

Ambassaden har ti ansatte, hvorav tre er utsendt fra Utenriksdepartementet. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten, og oppholdet vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Siden ambassaden er relativt liten, vil praktikanten inkluderes i en rekke ulike aktiviteter. Som praktikant vil du blant annet jobbe med ambassadens utadrettede kommunikasjon, delta på møter og foredrag, utarbeide rapporter til norske myndigheter, bidra til å planlegge og tilrettelegge for arrangementer, samt bistå med administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode formidlingsevner på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er intet krav, men vil telle positivt. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon før. Det kreves videre at søkeren er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i løpet av praksisperioden. En kandidat som har fullført et studieløp kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad, eventuelt en ny mastergrad etter praktikantoppholdet. Se for øvrig UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder. Vårsemesteret løper fra 1. februar til 31. juli og høstsemesteret løper fra 1. august til 31. januar.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med oppholdet, samt reise til og fra Ottawa. Praktikanter som ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse, vil motta et månedlig stipend som per dags dato er tilsvarende om lag NOK 9200 som et bidrag til bo- og levekostnader.
  • Praktikanten må selv fremskaffe bolig og har selv ansvaret for å undersøke muligheten for støtte fra Statens Lånekasse, og må i god tid i forkant av oppholdet søke NAV Utland (Folketrygden) om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) avgjøres av praktikanten. Praktikanten må selv søke om visum, inkludert politiattest(er), til Canada før avreise. Det anbefales å beregne god tid til disse forberedelsene idet kanadiske myndigheters saksbehandlingstid stipuleres til åtte uker fra mottak av alle søknadspapirer. Ambassaden vil bistå med informasjon om fremgangsprosessen på alle overstående punkter.
  • Ved ankomst må praktikanten undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring.

Søknad på norsk, CV og karakterutskrift fra høyere utdanning sendes til ambassaden via e-post: emb.ottawa@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Ottawa våren 2018 – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig test og Skype-intervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen innen starten av november 2017.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Else Kveinen på e-post: Else.Kveinen@mfa.no eller telefon: +1 613 238 6571.

Prosjektstilling: ordning av arkiv ved Hordaland fylkesarkiv

Hordaland fylkesarkiv har behov for ein prosjektmedarbeidar til ordning i hovudsak av arkiv frå dei vidaregåande skulane i Hordaland. Til dette arbeidet søkjer vi etter ein student som studerer historie eller andre kultur-/samfunnsfag og som ynskjer relevant arbeidserfaring. I fyrste omgang er det snakk om 3 månadsverk  med moglegheit for forlenging. Desse månadsverkane fordelast og ein forventar 15-20 arbeidstimar i veka. Det kan også verte fleksibel arbeidstid etter kvart som ein blir lært opp og kan arbeide sjølvstendig.

Arbeidsoppgåver vil være ordning, systematisering og katalogisera papirbasert arkiv. Fylkesarkivet bruker arkivsystemet ASTA, og i tillegg kan vedkommande bli tillagt andre arbeidsoppgåve innan arbeidsområdet. Opplæring vil bli gitt og vedkommande vert følgt godt opp.

Det er viktig at den som tilsettast har gode samarbeidsevner og kan arbeide sjølvstendig.

Vi legg vekt på at du har følgjande personlige eigenskaper:

·       Du ynskjer å lære om arkiv og ordningsarbeid.

·       Du er tålmodig då mykje er rutineprega arbeid.

·       Du er nøyaktig.

·       Du strukturerer oppgåvene dine og legger opp arbeidet slik at du oppfyller fastsette mål.
 

Vi tilbyr et godt faglig miljø. Fleksibel arbeidstid.

Lønn etter avtale. For stillinga gjelde elles ordinære kommunale tilsettingsvilkår.

For nærmare opplysningar om stillinga kontakt:

Spesialrådgivar Roger Kvarsvik, tlf. mobil 920 62 663.

 

Søknad med CV sendes på e-post til Roger.Kvarsvik@hfk.no

Vi tek kontakt med aktuelle kandidater.