Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Fra Vestlandet til verden - Region og regionalisering

Nå kan du søke om opptak til det tverrfaglige masterprogrammet Region og regionalisering. Søknadsfrist 15. april for studiestart i august.

Som masterstudent på Region og regionalisering kan du studere regioner og regionaliseringsprosesser i hele verden, med forankring ved UiB og et fokus på vestlandsregionen.

I masterprogrammets studieplan står det:

'Utviklinga mot sterkare regionar i Noreg og Europa har ført til eit auka behov for kompetanse i offentleg forvaltning, hos planleggarar og i næringslivet. På universiteta og høgskulane har ein i lengre tid utført forsking og undervisning med regionale perspektiv, men fram til no har denne forskinga og undervisninga vore lite tverrfagleg. Programmet er profilert mot desse felta.

Dei som tek avgjerder i næringsliv og offentleg forvaltning vil i framtida stå ovanfor store omstillingsoppgåver når det gjeld utvikling av nye kommunale og regionale einingar. Masterprogrammet skal utdanne kandidatar som er kvalifiserte for å utføre desse oppgåvene.'

Hvorfor velge masterprogrammet Region og regionalisering?

 Fordi faget gir mange muligheter til fordypning, både displinbasert og tverrfaglige. Studiet er tverrfaglig med ulike emner ved Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskaplige fakultet og  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet samt vertsfakultetet: Det humanistisk fakultet, og dette åpner opp for spennende valg mht tema på masteroppgaver.

Masterprogrammet har også er klart fokus på kontakt med omverdenen.

En tidligere student forteller om Region og regionalisering

Oversikt over leverte masteroppgaver på masterprogrammet region og regionalisering.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte om masterprogrammet fredag 8. april kl.13. Sted: Øysteinsgate 1, 4.etg, på Det grønne rommet.

Søknadsinformasjon