Hjem

Aktuelt

Nyheter

Hvordan stemmer bergenserne?

Prorektor Anne Lise Fimreite har siden valget i 2015 ledet et utvalg som skal gi svar om lokaldemokratiet. Funnene viser svært store forskjeller basert på bosted og utdanning.

Anne Lise Fimreite

Prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, meiner grunnforsking, universitetet sin autonomi og den akademiske fridomen bør vera ein viktig del av regjeringa sin langtidsplan for forsking og utdanning.
LEDET ARBEIDET: Professor i organisasjonsvitenskap Anne Lise Fimreite.
Foto:
Eivind Senneset

Siden valget i 2015 har Lokaldemokratiutvalget på oppdrag fra Bergen kommune hatt en sentral rolle i å gi Bergen kommune et godt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med lokaldemokratireformen. Utvalget har vært ledet av professor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen. Blant utvalgets medlemmer er flere navn tilknyttet UiB.

Funnene som ble presentert den 7.april viser store forskjeller innad i Bergen kommune.

– Vi ser at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og valgdeltakelse. Jevnt over viser tallene at jo høyere utdanning innbyggerne i valgkretsen har, jo høyere er valgdeltakelsen, forteller Anne Lise Fimreite, professor ved Universitetet i Bergen og leder av lokaldemokratiutvalget til Bergens Tidende.

- Skal være en åpen og inkluderende by 

Hensikten med rapporten skal være å gi innbyggerne større anledning til å påvirke politiske beslutninger i saker som angår deres hverdag. I rapporten fra utvalget legges det frem en rekke forslag for å bedre forholdene for lokaldemokratiet i Bergen.

- Jeg gleder meg til å lese! Bergen skal være en åpen og inkluderende by, hvor alle stemmer blir hørt. Vi må hele tiden lete etter demokratiske ordninger som øker deltakelsen og styrker tilliten til folkestyret vårt, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Rapporten foreslår blant annet et utvalg for hver bydel som er satt sammen av bystyrepolitikere og folk fra lag og organisasjoner i bydelene. Et annet forslag er å opprette et byborgerpanel som representerer et tverrsnitt av befolkningen, og som skal kunne gi innspill til politiske saker.

Byrådet skal nå gå gjennom innspillene, så vil byrådet legge frem en sak for bystyret der de foreslår videre fremdrift for arbeidet.