Hjem

Aktuelt

Ny beredskapsplan vedtatt

Ny beredskapslan for Universitetet i Bergen var blant sakene som ble vedtatt på Universitetsstyremøtet 20. oktober 2011.

I den siste tida har universitetet måttet håndtere kriser, og potensielle kriser, av forskjellig art, som svineinfluensa, jordskjelv i Japan og terrorhandlingene 22. juli. Erfaringene fra disse hendelsene har dannet grunnlag for arbeidet med den nye beredskapsplanen.

I implementeringen av planen legges det opp til øvelser på ulike nivå, blant annet en fullskalaøvelse i 2012 med samarbeidende institusjoner, politi, helsemyndigheter og brannvesen. Den nye beredskapsplan skal sørge for at skadeomfang og konsekvenser ved kriser og alvorlige hendelser reduseres, og sikre at institusjonen er i stand til å bistå politi og brannvesen i deres håndtering av kriser og ulykker.

Ny infrastruktur rundt museet

Styret vedtok også bruken av 10 millioner kroner bevilget av Kunnskapsdepartementet til ekstraordinære vedlikeholdstiltak ved Universitetsmuseet.

Pengene skal brukes til vedlikehold av anlegg rundt museet og oppgradering av adkomsten til den nye aulaen i museets sørfløy.

Den ytre rehabiliteringen av museet er fullført, og restaureringen av bygningen forøvrig planlegges av Statsbygg. Målsetningen er at den nye aulaen kan åpnes i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Før den kan tas i bruk kreves det oppgradering av anlegget rundt bygningen.

Svar til Fagerbergutvalget

Fagerbergutvalget ble nedsatt av regjeringen for å se på sammenhengen mellom de ressurser som settes inn i forskningen og resultatene man sitter igjen med. Utvalget leverte sin instilling til Kunnskapsdepartementet i mai, og på styremøtet ble UiBs høringsuttalelse vedtatt. Den tar for seg utvalgets seks hovedforslag.

Det er bred enighet om at de viktigste punktene i utvalgets utredning støttes, selv om det er ulike syn på enkelte forslag. Dette gjelder særlig spørsmålet om større deler av midlene til helseforskningen skal kanaliseres direkte til åpne nasjonale konkurransearenaer.

Diskuterte fakultetenes strategi

Universitetsstyret vedtok universitetets strategi for perioden 2011-2015 i april.

Hovedmålet i strategien er at Universitetet i Bergen skal være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet.

I strategien legges det vekt på at kvalitet skal brukes som rettesnor for å videreutvikle den faglige bredden ved universitetet. Spørsmålet om hva prioritering av kvalitet som strategisk hovedgrep betyr for fakultetene, var tema for universitetsstyrets seminar onsdag 19. oktober. Her presenterte alle dekanene sitt fakultets oppfølging av universitetets strategi for universitetsstyret. Det var også diskusjonen om fakultetenes strategiske vurderinger og innsats for å konkretisere mål og prioriteringer i oppfølging av universitets strategi. Alle fakultetene, unntatt Det humanistiske fakultet, har vedtatt sine strategier. Det humanistiske fakultets plan har vært til høring, og skal behandles i fakultetsstyret 22.11.

Universitetsstyret vedtok i møtet 20.10 å ta fakultetenes strategier 2011-2015 til orientering. Les mer i sakspapirene. Her finnes også vedlegg til fakultetenes strategidokumenter.

Les mer om sakene som var oppe i sakslisten og sakspapirene fra Universitetsstyremøtet.