Hjem
Click

Institutt for biologi

Valg

Kunngjøring av valg til instituttrådet ved Institutt for biologi for perioden 2017-2021

Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for biologi i perioden 8.-11. mai 2017

Valgstyret gjør kjent :

Et nytt instituttråd ved Institutt for biologi skal velges i perioden 8.-11. mai 2017.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til instituttrådet for perioden 1.8.2017-31.7.2021.Valgperioden er på fire år, unntaket er for medlemmer i gruppe B og D som velges for ett år om gangen.

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Gruppe A: Faste vitenskapelige. Det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Grupper B: Midlertidige vitenskapelige. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer.

Gruppe C: Teknisk/administrative. Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene. Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

 

Forslag til kandidater

Hvordan går man frem?

Forslag til representanter for hver gruppe(A,B,C,D) må komme fra vedkommende gruppes medlemmer ,dvs.gruppe A kommer med forslag til medlemmer for gruppe A.

 

FRIST FOR KANDIDATFORSLAG ER 25.04.2017

- Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter)

- Det må være underskrevet av minst 3 personer som har stemmerett ved valget

- Det må inneholde minst en og høyst det totale antallet kandidater for hver gruppe.(A=8,B=4,C=6,D=6)

- Ingen kan skrive under på mer enn et forslag.

 

Forslag leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland, kontor 2A08.2

 

Kan du stemme:

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett. Alle studenter har stemmerett  ved rektorvalget. I  tillegg har du som student stemmerett ved ditt fakultet og ved instiuttet du studerer ved.

Sjekk om du står i manntallet
ansatte
studenter

Kunngjøring av kandidater til instituttrådet gruppe A,B,C og D

Kunngjøring av kandidater gruppe A:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Dag Aksnes
Jorun Karin Egge
Sigrunn Eliassen
Arild Folkvord
Jon Vidar Helvik
Ivar Rønnestad
Alistair Seddon
Inga Kjersti Sjøtun

Kunngjøring kandidater gruppe B :

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Libe Aranguren
Karina Dale
Erna Irene Heggland
Francesca Orinda Holl Jaroszynska
Anders Frugård Opdal

Kunngjøring kandidater gruppe C:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Thomas Marius Hugøy
Rita Karlsen
Roger Lille-Langøy
Frank Midtøy
Beate Ulrikke Rensvik
Julie Skadal

Kunngjøring kandidater gruppe D:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

June Gudmestad
Ingvild Sundal Joys
Endre Lygre
Jenny Neuhaus
Morten Røstad
Martine Røysted Solås
 

 

Valget vil foregår elektronisk fra 8-11.mai