Hjem

Institutt for biologi

Forskning ved BIO

Bioprospektering

De unike genene til de mikrobielle mattene på 2350 meters dyp kan brukes som...
De unike genene til de mikrobielle mattene på 2350 meters dyp kan brukes som grunnlag til å lage medisin.

Institutt for biologi (BIO) er Norges største akademiske fagmiljø innen marinbiologi.

BIO sine forskningsgrupper driver hovedsakelig forskning innen marin mikrobiologi, marin økologi, fiskeriøkologi, marin biodiversitet, utviklingsbiologi hos fisk, havbruk, fiskehelse og miljøtoksikologi. Instituttet har også sterke forskningsgrupper innen geobiologi, botanisk økologi, paleoøkologi, evolusjonær økologi, mikrobiologi og biodiversitet.
Beskrivelsen under hver av forskningsgruppene sammen med listen over prosjekter og publikasjoner vil gi en oversikt over fagområdene vi forsker på.

BIO har også tilgang til flere infrastrukturer


Innsatsområder

BIO skal frembringe grunnleggende og grensesprengende kunnskap om livets opprinnelse, utvikling, prosesser og systemer samt bidra til å løse de store globale utfordringene. Med utgangspunkt i instituttets faglige styrker har BIO tre prioriterte innsatsområder innen forskning:

BIO vil
1.  bidra til å finne svarene på biologiens store uløste spørsmål, med evolusjonære, utviklingsbiologiske og økologiske prosesser i fokus

2.  være en hovedaktør i marin biologisk forskning nasjonalt og internasjonalt gjennom hele forskningskjeden fra molekylære prosesser til akvakultur og oseanografi, fra genom til biom

3.  bidra til å forstå effektene av globale endringer på arter og økosystemer (klima, habitatendringer, miljøforurensning, ressursutnyttelse), blant annet basert på nordområdeforskning og gjennom globale komparative studier.


BIO er sterkt involvert i tema som livets opprinnelse, klima, effekter av globale endringer, havbruk, fiskehelse, ernæring, nordområdene og utviklingsrelatert forskning. Les mer i vår strategi.

 

Samarbeidspartnere

BIO har nære samarbeid med andre enheter ved UiB, først og fremst Molekylærbiologisk institutt, Institutt for geovitenskap, Geofysisk institutt, Bergen Museum, Bjerknes-senteret for klimaforskning, og Sars-senteret for marin molekylærbiologi. Hovedsamarbeidspartnere i regionen er Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES).


BIO er også involvert i flere sentre:

for fremragende forskning (SFF):

for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

for fremragende utdanning (SFU):