Gå til innhold
English A A A

Rutiner ved innbrudd og tyveri


Formål Orienteringen skal gi oversikt over meldingsrutiner ved skade på løsøre og bygninger ved innbrudd, tyveri, hærverk og andre lovbrudd. Strakstiltak

Tilkalling av driftsbetjening
Dersom situasjonen er slik at det er behov for f.eks. skifting av låser, sikring av bygning eller andre verdier, må driftsbetjeningen tilkalles straks. Se telefonnummer under oversikt over driftsområder i den interne telefonkatalogen, eller se områdenes internettsider.

Vakttelefon døgnbemannet / Security personell 24 hours:

tlf./phone: 55 58 80 81

Kontakt vakttelefonen dersom du observerer uvedkommende i bygget.

Tilkalling av politiet
Dersom hensynet til sikring av bevis, pågripelse av skadevolder eller andre forhold tilsier at politiet må tilkalles straks, ring nødtelefon 112.Dette telefonnummeret skal bare brukesved behov for øyeblikkelig hjelp. Ellers brukes politiets direktenummer 02800, telefonnummer 55 55 63 00.

Rapporteringsskjema

Det er utarbeidet eget skjema som skal benyttes ved rapportering av innbrudd, tyveri, hærverk o.l. Skjemaet skal  benyttes ved rapportering  som berører universitetets eiendommer eller eiendeler og ved tyveri/skade på ansattes og studenters private eiendeler. Dette for at UiB skal kunne holde oversikt over innbrudd, tyveri, hærverk o.l.

Skjemaet skal fylles ut av avdelingsleder/instituttstyrer.

Lenke til rapportskjemaet . Skjemaet kan ellers skaffes til veie ved henvendelse til Eiendomsavdelingen.

Rapportskjemaet sendes: * Fakultetssekretariatet/avdelingen som vedkommende institutt/senter/kontor administrativt hører inn under. * Eiendomsavdelingen. * Regnskapskontoret, Personal- og økonomiavdelingen Ved tyveri av datautstyr skal skjemaet i tillegg sendes til: * IT-avdelingen * Kollegiesekretariatet

Rapportskjemaet er til bruk for UiBs interne statistikk . Politiet har eget skjema som skal brukes ved anmeldelse. Politiets nettside om å anmelde et forhold . Eller  kontakt politiet på direktenummer 02800, telefonnummer 55 55 63 00 for å få tilsendt dette.

Om utfylling av UiBs rapportskjema

Rapportnummer
På skjemaet skal det påføres et rapportnummer med 12 siffer som skal bestå av stedkoden og dato da skaden er skjedd. F.eks. ved innbrudd på Nordisk institutt (avdelingskode 117000) den 30.12.2013 blir rapportnummeret 117000 301207. Det brukes samme stedkode som i økonomisystemet.

Byggnummer
På skjemaet skal det påføres et 6-sifret byggnummer som identifiserer bygget der skaden/tapet er skjedd. Oversikt over byggnummer på universitetets bygninger finner du ved å klikke lenken under .
F.eks. har Realfagbygget, Allégaten 41 byggnummer 100308. Byggnummeret skrives inn med 6 siffer, der de tre første er 100.

Erstatningsspørsmål

Intern erstatning for løsøre
Søknad om erstatning til å dekke reparasjonskostnader eller tap av løsøre sendes til det fakultet/den avdeling skadelidte instans hører inn under.

Bygningstekniske skader
Behov for utbedring av bygningstekniske skader meldes via fakultetet/avdelingen til Eiendomsavdelingen

Erstatningskrav mot skadevolder
Der skadevolder er kjent, skal det rettes krav om erstatning. Eiendomsavdelingen formulerer kravet med begjæring om at påtalemyndigheten fremmer kravet i forbindelse med straffesaken. Reparasjonskostnader, evt. verdien av tapt løsøre må dokumenteres med fakturakopier og annen relevant dokumentasjon. Den instansen som er påført tapet skal framskaffe den nødvendige dokumentasjonen og sende denne over til Eiendomsavdelingen. Ved bygningsmessig skade fremskaffes dokumentasjon av Eiendomsavdelingen.


Husk alltid å melde lovbrudd!
Innbrudd, tyveri, hærverk og andre lovbrudd skal alltid meldes til politiet, selv om det aktuelle lovbrudd kanskje forårsaker beskjedne skader, eller en av erfaring vurderer sjansen for oppklaring som liten. Det er også viktig å få registrert omfanget av lovbrudd.

 

 

Sist endret: 22.11.2013

Tilhører

Last ned filer