Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføringsemne i litteraturvitskap

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Innføringsemnet gir basiskunnskap i litterær analyse og fortolkings. Kurset legg vekt på innføring i dei fire hovudsjangrane: lyrikk, epikk, drama, essay

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har

 • grunnleggjande forkunnskapar i faget allmenn litteraturvitskap
 • grunnleggjande kjennskap til dei fire hovudsjangrane og deira hovudkjenneteikn
 • elementær kjennskap til litteraturvitskapleg analyse og fortolking

Ferdigheiter

Studenten kan

 • på eit elementært nivå analysere og fortolke litterære tekstar
 • gjere greie for hovudkjenneteikna ved dei fire litterære hovudsjangrane
 • formulere grunnleggjande problemstillingar innanfor litteraturvitskapen

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet i skriftleg, akademisk form
 • leite opp nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale til sjølvstendig arbeid med akademiske tekstar og problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Overlappar 10 studiepoeng med emnet ALLV101

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og fire kollokviegrupper 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å møte til to rettleiingar knytt til semesteroppgåva

Vurderingsformer

Rettleid semesteroppgåve med eit omfang på 2000-2500 ord 

Karakterskala

Karakterskala A-F

Litteraturliste

Pensumet omfattar opp til 6 verk fordelt på litteraturteoretiske og skjønnlitterære tekstar. Eit utval på 100 sider teori tel som eitt verk. Likeins tel eit utval på 25 sider lyrikk eller 150 sider kortprosa som eitt verk

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.03.2018, 13:00
  Trekkfrist
  20.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen