Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Allmenn litteraturvitskap - Analyse, tolkning og genre

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeALLV101
  • Antal semester1
  • SpråkNorsk.
  • Ressursar

Mål og innhald

Emnet er bygd opp av genreteori, analyse- og tolkingsteori, og av praktisk arbeid med analyse og tolking av litterære tekstar. Kjernen i emnet er den brukte teorien, det vil her seie teoriane om dei fire hovudgenrane lyrikk, epikk, dramatikk og essayistikk.

ALLV101 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i allmenn litteraturvitskap.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar samt praktiske skriveøvingar og diskusjon i kollokvium. Normalt omfang er fire undervisningstimar og to kollokvietimar per uke i undervisningsperioden.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mi Side. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal skrive ei obligatorisk øvingsoppgåve som dei får tilbakemelding på. Øvingsoppgåva blir då grunnlag for den skriftlege oppgåva som til slutt utgjer eksamen.

Studentar som vil gjere endringar i høve til standard pensum, må levere inn og få godkjent pensumliste for emnet. Opplysningar om innleveringsfristar står på Mi Side eller blir opplyst ved instituttet.

Undervisningssemester

Vår.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsstad

Bergen.

Læringsutbyte

Studentane vil få eit historisk og systematisk overblikk over dei fire hovudgenrane og lære seg å bruke denne kunnskapen i tolking og analyse av litterære tekstar.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Emnet krev forkunnskapar som svarer til det nivået fagplanane for den vidaregåande skulen, studieretning for allmennfag, føreset i framandspråk, samfunnsfag og norsk.

Læremiddelomtale

Hovuddelen av emnet er innføring i teori og analyse med omsyn til episk (narrativ) litteratur, lyrikk, drama og essay. I tillegg kjem ein meir generell innføring i litterær analyse og analyseteori. Pensumet er samansett både av skjønnlitteratur og av teoretisk stoff. I tillegg kjem nokre allmenne teoretiske artiklar med spesiell relevans for litterær tolking og analyse.

Vurderingsformer

Ein må levere inn og få godkjent ei skriftleg oppgåve på om lag 10-12 sider (3000-3500 ord) på slutten av semesteret. Det blir arrangert munnleg eksamen der ein kan bli eksaminert i heile pensum. Kandidaten må greie begge eksamensdelane i same semester. Kvar del vil telje 50% av den samla karakteren

Karakterskala

For skriftleg og munnleg eksamen får ein ei samla vurdering med karakter frå A-F.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no