Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Undervisningssemester

 Vår

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

 Emnet består av ei rekke litterære hovudverk og eit utval sentrale tekstar om grunnlagsproblem i eldre litteraturteori (historisk poetikk) frå mellomalder/renessanse til opplysningstida/romantikken.

Utvalde sekundærlitterære tolkingar av sentrale pensumverk inngår òg i studiet.

ALLV112 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i allmenn litteraturvitskap.

Læringsutbyte

 Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • gode kunnskapar i den eldre litteraturen frå mellomalderen/renessansen til opplysningstida/romantikken
 • god kjennskap til teoretiske problemfelt i den eldre litteraturen

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • på eit grunnleggjande nivå fortolke og samanlikne viktige verk og forfattarar i litteraturen frå mellomalderen/renessansen til opplysningstida/romantikken
 • gjere greie for kjenneteikn ved litteraturteori og estetikk i tida frå mellomalderen/renessansen til opplysningstida/romantikken

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet i skriftleg, akademisk form
 • leite opp nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale til sjølvstendig arbeid med akademiske tekstar og problemstillingar

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

 Overlapp ALLV102 10 studiepoeng og ALLV103 5 studiepoeng

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og diskusjon samt praktiske skriveøvingar i kollokvium. Normalt omfang er fire til seks undervisningstimar og to kollokvietimar per uke i undervisningsperioden.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal halde eit munnleg innlegg i samband med kollokvia. Innlegget må innleverast skriftleg (5-7 sider) og godkjennast av kollokvieleiar før ein kan gå opp til eksamen.

Studentar som vil gjere endringar i høve til standard pensum, må levere inn og få godkjent pensumliste for emnet. Opplysningar om innleveringsfristar står på Mitt UiB eller blir opplyst ved instituttet.

Vurderingsformer

 Skriftleg semesteroppgåve på 3000-3500 ord og munnleg eksamen.

Oppgåva skal leverast til oppsett frist på slutten av semesteret. Til munnleg eksamen kan ein bli eksaminert i heile pensum.

Kandidaten må greie begge eksamensdelane i same semester. Kvar del tel 50% av den samla karakteren.

Karakterskala

 Karakterskala A - F.

Litteraturliste

 Emnet består av episk (narrativ) litteratur, lyrikk, drama og essay og eldre litteraturteori. Pensumet er samansett både av skjønnlitteratur og av teoretiske tekstar.

Emneevaluering

 Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  08.05.2018
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   04.06.2018–15.06.2018
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   22.05.2018, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen