Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Litterært særemne med bacheloroppgåve

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

ALLV252 gir studenten fordjupande innsikt i ei litteraturhistorisk epoke, eit litterært forfattarskap eller problemområde.

Emnet gir òg studentane djupare innsikt i litteraturvitskapleg metode og i litteraturvitskaplege problemstillingar gjennom sjølvstendig arbeid med ei skriftleg oppgåve, bacheloroppgåva. Instituttet tilbyr kvart semester undervisning i fleire tema, og studentane vel eitt av dei. Fordjupingstema varierer, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og av aktuell forsking. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd i god tid før kvart semester.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har

 • gode kunnskapar om eit litteraturvitskapleg problemområde og særleg temaet som blir behandla i bacheloroppgåva

Ferdigheiter:

Studenten kan

 • vise sjølvstendig evne til å utvikle, avgrense og formulere fruktbare litteraturvitskaplege problemstillingar
 • demonstrere ferdigheiter i å kartlegge kva forskingslitteratur som er relevant for problemstillinga
 • vise ferdigheiter i å analysere eit eller flere litterære verk, forskingslitteratur, posisjonere forskingslitteraturen litteraturteorietisk
 • evne å trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette formidla i skriftleg arbeid

Generell kompetanse:

Studenten har

 • grunnleggande kompetanse i å utvikle og gjennomføre eit lengre sjølvstendig skriftleg arbeid
 • kompetanse i fagleg kommunikasjon
 • evne til å resonnere, syntetisere og dokumentere i faglege framstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Tilsvarande ALLV111-114.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning blir gitt i form av seminartilbod som kan tilpassast fleire emne på 200- og 300-nivå; normalt omfang er på cirka 30 timar.  

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å møte til minimum to rettleiingar.

Tema for bacheloroppgåva skal fastsetjast i samråd med faglærar.

Vurderingsformer

Eksamen består av to deler som kvar tel 50% av endeleg karakter:

  • Bacheloroppgåve på 3500-5000 ord.
  • Munnleg eksamen der det blir eksaminert både i bacheloroppgåva og i resten av pensumet.

Kandidatane må greie begge eksamensdelane i same semester. a

Karakterskala

Karakterskala A - F

Litteraturliste

Pensum i det litterære særområdet omfattar ca. åtte verk. Av desse skal minst to vere av teoretisk karakter og minst seks skal vere skjønnlitterære. Eit utval på 100 sider litteraturteori tel som eitt verk. Likeins tel eit utval på 25 sider lyrikk eller 150 sider kortprosa som eitt verk.

Instituttet gjer normalt framlegg til fullt spesifisert pensumliste. Det er høve til å skifte ut delar av pensumlitteraturen i samråd med faglærar. Studentar som gjer endringar i pensum må melda instituttet om dette på eige skjema med signatur frå emneansvarleg. Skjema og opplysningar om innleveringsfristar blir publiserte på Mitt UiB ved semesterstart.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet blir gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og munnleg eksamen

  Innleveringsfrist
  17.11.2017, 13:00
  Trekkfrist
  03.11.2017
  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   17.11.2017, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen