Hjem

Utdanning

Masteremne

Organisasjon og politikk

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Føremålet med emnet er å hjelpe deg til å forstå og analysere forholdet mellom organisasjon, offentleg forvaltning og politikk på ein sjølvstendig og kritisk måte. Utvalde teoritradisjonar i kvart av desse områda er sentrale, men hovudvekta ligg på den forskingstradisjonen som studerer relasjonar mellom dei. Emnet består av ein generell del og ein del som er retta inn mot interessene til dei einskilde forskargruppene.

Emnet er bygd opp omkring tre sentrale sider ved faget:

1. Sentrale tema, problemstillingar og klassiske bidrag i studiet av organisering, offentleg forvaltning og politikk.

2. Historiske utviklingslinjer i organisasjonsteori, teoriar om offentleg administrasjon og om offentleg politikk (public policy)

3. Tilnærmingar som bind saman studiet av offentleg organisering, offentleg forvaltning og politikk.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan

 • gi eit systematisk oversyn over nyare organisasjonsteori, forsking om offentleg forvaltning og offentleg politikk og korleis desse felta kan kombinerast.
 • gjera greie for den historiske utviklinga av fagfeltet

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikla og presentera kritiske vurderingar av fagleg litteratur
 • drøfta og vurdera relevansen av ulike faglege bidrag i møte med ulike samfunnsproblem
 • setja seg systematisk inn i eit teorifelt.
 • bruka teori om organisasjon, forvaltning og offenleg politikk i eit sjølvstendig forskingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bruka fagkompetansen sin på nye område og tema og gjera sjølvstendige faglege vurderingar
 • formidla avanserte faglege resonnement skriftleg og munnleg og i drøftingar med andre.

Tilrådde forkunnskapar

AORG101, AORG104, AORG103/AORG105/AORG107, AORG209/AORG210

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av eit kortare essay om eit pensumrelatert tema. I tillegg skal kvar student minst ein gong kommentere eit skriftleg/munnleg framlegg frå ein annan student. Arbeidskravet er gyldig inneverande semester og påfølgjande eksamenssemester.

Vurderingsformer

Ei veke (7 dagar) Heimeeksamen 5000 ord (+/- 10%) og fire timer skuleeksamen. Heimeksamen og skuleeksamen er likt vekta, og samla karakter vil bli gitt.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

Emnet vert evaluert kvart 3. studieår.

Institutt

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@aorg.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  05.02.2018
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen