Hjem

Utdanning

Masteremne

Metode

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Administrasjon og organisasjonsvitskap er karakterisert ved metodepluralisme. På alle nivå legg metodeundervisninga vekt på både vitskapsteori og trening i å velje metode i forhold til problemstilling. Du får høve til å spisse metodekunnskapen din ved å velje blant ulike aktuelle metodar.

Føremålet med emnet er å ta opp grunnomgrep og arbeidsmetodar i faget til diskusjon, fremje innsikt i teoretiske problemstillingar, trene deg i å sjå samanhengen mellom teori og data og å gjere deg i stand til sjølv å kunne utvikle slike samanhengar.

Emnet byggjer på kunnskap om ulike metodiske tilnærmingar og teknikkar tilsvarande det som vert undervist i på MET102 Samfunnsvitskapleg metode. Emnet gir ein vidaregåande framstilling av samanhengen mellom teori og empiri i utvalte områdar. Gjennom eksamensessayet vil du sjølv kunne få høve til å sameine eit forskingsproblem med eit metodisk adekvat forskingsopplegg.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har inngående kunnskaper om:

 • Relevansen av positivistiske, hermeneutiske og diskursive forskingstilnærmingar i studiar av organisasjon og politikk med omsyn til å fundere eit vitskapeleg opplegg.
 • Eit breitt tilfang av samfunnsvitskaplege metodar, slik som eksperiment, tekstanalyse og regresjonsanalyse.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Påvisa argumentasjonsstruktur i ein vitskapeleg tekst og evaluera den.
 • Skilja mellom ulike typar forklaringar og fortolkingar
 • Forklara dei grunnleggjande metodiske prinsippa som ligg til grunn for vitskapeleg tekstproduksjon innan faget.
 • Grunngi metodeval for gitte problemstillingar
 • Gjera greie for logikken i case-baserte og komparative forskningsopplegg

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Formulera eit forskingsopplegg, analysera og kritisk utleggja forholdet mellom forskingsspørsmål, data, omgrep og teori.
 • Identifisera og drøfta forskingetiske problemstillingar
 • Bruka samfunnsvitskapleg metode på ulike problemstillingar og tema

Krav til forkunnskapar

MET102, eller tilsvarande metodekunnskapar godkjend av instituttet.

Tilrådde forkunnskapar

AORG101, AORG104, AORG103/AORG105/AORG107, AORG209/AORG210

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, rettleiingsseminar og individuell rettleiing.


Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av utkast til eksamensessay. I tillegg skal kvar student minst ein gong kommentere eit skriftleg/munnleg framlegg frå ein annan student. Arbeidskravet er gyldig inneverande semester og påfølgjande eksamenssemester.

Vurderingsformer

Essay 7000 ord (+/- 10 %) og 4 timars skriftleg eksamen. Essay tel 2/3 og skuleeksamen tel 1/3. Samla karakter vil bli gitt.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

AORG307B - 15 studiepoeng og AORG307A - 10 studiepoeng.

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert kvart 3. studieår.

Institutt

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

studieveileder@aorg.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Essay og skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  02.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen