Hjem

Utdanning

Masteremne

Forskingsfelt

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ei substansiell innsikt i kunnskapsstatusen i det forskingsfeltet som dei har valt for si masteroppgåve.

Emnet tek sikte på å gi eit godt startgrunnlag for arbeidet med ei mastergradoppgåve gjennom kritisk analyse og diskusjon av sentral litteratur innafor det forskingsfeltet studenten har valt. Følgjande spørsmål er sentrale: Kva for studiar pregar feltet? Kva for teoriar, metodar og datakjelder vert nytta og korleis vert funn tolka? På denne bakgrunn skal studentane bli i stand til å posisjonere og argumentere for relevansen til sine eigne studiar i ein større samanheng. Studentane skal i tillegg velje ut eit pensum på ca 1000 sider som skal godkjennast av rettleiar.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan

 • Visa til og systematisera sentrale bidrag innanfor eit sjølvvald forskingsfelt.
 • Gi ei oversikt over relevante teoretiske bidrag som pregar feltet og korleis funn vert tolka

Ferdigheter

Studenten kan

 • Utvikla eit teoretisk grunnlag for arbeidet med masteroppgåva.
 • Posisjonera og argumentera for relevansen til masteroppgåva si i ein større samanheng.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • setja seg inn i, systematisera og kritisk vurdera forskingslitteratur på eit felt
 • formidla faglege problemstillingar og resonnement

Tilrådde forkunnskapar

AORG320 Organisasjon og politikk og AORG321 Metode

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar og førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent utkast til paper og oppmøte på skriveverkstad. Arbeidskravet er gyldig inneverande semester og påfølgjande eksamenssemester

Vurderingsformer

Innlevering av paper 6000 ord (+/-10 %)

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

AORG308B 15 studiepoeng, AORG308A 10 studiepoeng og AORG309 10 studiepoeng.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert kvart 3. studieår.

Institutt

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

studieveileder@aorg.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.05.2018, 14:00
  Trekkfrist
  22.05.2018