Hjem

Utdanning

Masteremne

Fellespensum i arabisk

Studienivå (studiesyklus)

Master 

Undervisningssemester

Haust 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Emnet sikter på å gi utvida kunnskapar i arabisk språk, og å øva opp ei kritisk og sjølvstendig haldning til språkvitskaplege problemstillingar. Målet er å dekkja eit representativt utval av skjønnlitterære tekstar og fagprosa av middels til høg vanskegrad. Emnet er ein obligatorisk del av masterstudiet. 

Opplegget skal både kontrollera og utdjupa dei allmenne språkkunnskapane som studentane vil trenga for å bruka arabisk som forskingsreiskap. Samstundes skal studentane gjennom fullføring av emnet utvikla sin eigen kompetanse i å arbeide sjølvstendig med arabisk som språk.

Læringsutbyte

Gjennom å lese og analysere klassiske og moderne arabiske tekstar skal studentane oppnå ein tilstrekkeleg språkleg kompetanse for å kunne arbeide med arabisk i samanheng med masterstudiet.

Tilrådde forkunnskapar

ARA211 og ARA252, eller tilsvarande. For å kunne gjennomføra dette emnet må ein ha gode lesekunnskapar i engelsk og god skriftleg dugleik i norsk. 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle masterstudentar i arabisk ved UiB. Det er mogleg for studentar på 200-nivå i ei arabisk spesialisering å ta emnet etter søknad til instituttet. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet består av 6 timar utdjupande tekstanalysar pr. veke over 14 veker: 4 timar pr. veke moderne tekstar og 2 timer pr. veke klassiske tekstar.  

 Dersom studenttalet blir lågt, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det blir kravd at studentane har 75% prosent oppmøte til undervisninga for å kunne avleggja eksamen.  

Vurderingsformer

Vurderingsforma er todelt og er samansett av:

1. Ei skriftleg prøve på seks timar som omfattar tekstar frå pensum (ca. tre femdelar av dei skal vere frå tekstar som er blitt gjennomgåtte i undervisninga). Desse tekstane skal omsetjast til norsk eller engelsk. I tillegg får studentane setningar og fraser som skal omsetjast frå norsk eller engelsk til arabisk, ein del grammatiske og stilistiske spørsmål og vokalisering eller transkripsjon av nokre oppgitte liner. Tillate hjelpemiddel: Éi ordbok som vert delt ut på eksamensdagen. Ordboka er den same som vert brukt i undervisninga.

2. Ei munnleg prøve som inneheld: a) Opplesing og omsetjing av ein stutt tekst frå pensum, og svar på språklege spørsmål i tilknyting til teksten, b) samtale på arabisk (standard eller dialekt).

Den skriftelege eksamenen kan bli digital.

Karaktersetjing. Den skriftlege prøva tel 50 % og den munnlege prøva tel 50 % av den samla karakteren i faget. Grammatikkdelen av den skriftlege prøven må vere greidd for at emnet skal vere greidd. Begge eksamensdelane må vere greidde i same semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.  

Litteraturliste

Pensum på rundt 60 sider, der ca. 80 % blir gjennomgått i undervisningstimane. Utvalet skal til vanleg omfatta tekstar både frå den klassiske og den moderne perioden. 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Metoden for evalueringa er eit elektronisk, anonymt skjema. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no 

Eksamensinformasjon

  • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

  • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

    Trekkfrist
    23.02.2018
    • Eksamensdel: Munnleg eksamen

    • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen