Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Grunnkurs i moderne standardarabisk

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeARA622
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk/arabisk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Nettbasert undervisning

Mål og innhald

Mål: Dette er eit tilbod til studentar som skal halde fram i grunnopplæringa i moderne standardarabisk.

Innhald:. Studentane skal vidareutvikle uttale og lese- og skrivedugleik. Studentane skal lære grunntrekka i moderne arabisk grammatikk. Studentane vil ha tilgang til elektroniske ressursar for ei meir sjølvstendig læring. Ein vil gi ut oppgåver kvar veke for å konsolidera det studentane har lært i undervisninga.

Læringsutbyte

 Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
-kandidaten har tilegnet kunnskaper om deler av den grunnleggende grammatikken for standardarabisk og talemål

Ferdigheiter
-kan lese og omsetje nivåtilpassa arabiske tekstar
- kan omsetje enkle nivåtilpassa tekstar frå norsk til arabisk
- kan kommunisere om enkle og nære tema i tilpassa situasjonar på moderne standard arabisk (MSA)

Generell kompetanse
- har kandidaten kjennskap til daglegliv, skikkar, sedvanar og andre kulturrelaterte tema

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 For å gjennomføre emnet trengst det førekunnskapar som svarar til ARA 621.

Ein må ha gode lesekunnskapar i engelsk og god skriftleg dugleik i norsk

Studiepoengsreduksjon

100 % overlapp med ARA111 (15 stp)

Krav til studierett

 Emnet er ope for studenter som har fått opptak gjennom UiB Videre

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Dette er eit nettstudium der undervisninga er basert på elektroniske ressursar og kommunikasjon via internett. Ein kan ta kurset kvar som helst i verda så lenge ein har god internettilgang.

Undervisninga går føre seg via den elektroniske læringsplattforma som studentane får tilgang til ved opptak til emnet. Det vert lagt ut arbeidsplan for semesteret, vekeplan og digitale hjelpemiddel som skriftlege nettleksjonar, videosnuttar som gjer greie for grammatikk og øvingsoppgåver. Undervisninga går gjennom nettbaserte audioførelesingar og er basert på aktiv deltaking frå studentane på nettet. Ein skal bruka nettbaserte arbeidsprogram, diskusjonsforum der studentane kan diskutera emnet. Studentane arbeider med studiet både individuelt og i grupper gjennom semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å få ta eksamen må ein levera og greia 4 obligatoriske oppgåver ( 2 skriftlige, 1 lytteprøve og 1 lydfil ) i løpet av semesteret. Ein skal levera oppgåvene elektronisk, og fristane for levering vert annonserte via læringsplattformen etter kursstart.

Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i undervisningssemesteret og i det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Ein skriftleg eksamen på 3 timar

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemidler

Karakterskala

 A-F

Litteraturliste

 Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for arabisk

Emneansvarleg

Fagmiljøet i arabisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for fremmedspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

nettarabisk@uib.no