Teori og metode

Fakta om studiet

EmnekodeARK201
Studiepoeng15
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk og engelsk.
Ressursar
TilhørerInstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Mål og innhald

Læringsmål

Emnet tek sikte på å gi oversikt over sentrale tema innan arkeologisk teori- og metodedebatt og dessutan arkeologisk faghistorie, med oversyn over karakteristiske trekk ved dei ulike fagretningar over tid.

Fagleg innhald
Emnet omhandlar det teoretiske og metodiske grunnlaget for å kunne tolk dei materielle spora frå fortida. Det er lagt vekt på at studentane gjennom generell innsikt i teori og metode skal få ei betre forståing av viktige tema og problemstillingar og ta stilling til korleis dette er framstilt i arkeologisk litteratur. Døme på slike tema er samfunnsorganisasjon, byutvikling, landskap og romlege strukturar, kombinasjon av arkeologi og tekst, sosial identitet/kjønn, etnisitet og religion/rituelle aktivitetar. Den teoretisk-metodiske bakgrunnen gir eit viktig grunnlag for ARK250.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga er lagt oppsom førelesningarog vert berre gitt i haustsemesteret. Normalt 10-12 førelesningar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Undervisningssemester

Haust.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.

Undervisningsstad

Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen.

Læringsutbyte

Ved fullført studium skal studenten ha oppnådd følgjande:

Kunnskap
Innsikt i det teoretiske og metodiske grunnlaget som faget byggjer på.

Ferdigheiter
Røynsle med å vurdere sentrale teoretiske og metodiske problem på grunnlag av eit arkeologisk materiale.

Generell kompetanse
Røynsle med å vurdere fagstoff av teoretisk og metodisk art.

Krav til forkunnskapar

Alle emna på 100-nivå i arkeologi eller tilsvarande må vere bestått.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk.

Læremiddelomtale

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er om lag 1200-1500 sider.

Vurderingsformer

Eksamen er ein 5-dagars heimeeksamen og ei munnleg prøve. Munnleg eksamen tell 50 prosent og heimeeksamen tell 50 prosent av samla karakter. Heimeeksamen skal ha eit omfang på 3000 ord og skal leverast inn via KARK. Begge deler må vere bestått for å få ein samla karakter.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluere faget.

Institutt

Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitskap.