Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Teori og metode

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeARK201
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk og engelsk.
  • Ressursar

Mål og innhald

Læringsmål

Emnet tek sikte på å gi oversikt over sentrale tema innan arkeologisk teori- og metodedebatt og dessutan arkeologisk faghistorie, med oversyn over karakteristiske trekk ved dei ulike fagretningar over tid.

Fagleg innhald
Emnet omhandlar det teoretiske og metodiske grunnlaget for å kunne tolk dei materielle spora frå fortida. Det er lagt vekt på at studentane gjennom generell innsikt i teori og metode skal få ei betre forståing av viktige tema og problemstillingar og ta stilling til korleis dette er framstilt i arkeologisk litteratur. Døme på slike tema er samfunnsorganisasjon, byutvikling, landskap og romlege strukturar, kombinasjon av arkeologi og tekst, sosial identitet/kjønn, etnisitet og religion/rituelle aktivitetar. Den teoretisk-metodiske bakgrunnen gir eit viktig grunnlag for ARK250.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga er lagt opp som førelesningar og vert berre gitt i haustsemesteret. Normalt 10-12 førelesningar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Undervisningssemester

Haust.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.

Undervisningsstad

Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen.

Læringsutbyte

Ved fullført studium skal studenten ha oppnådd følgjande:

Kunnskap
Innsikt i det teoretiske og metodiske grunnlaget som faget byggjer på.

Ferdigheiter
Røynsle med å vurdere sentrale teoretiske og metodiske problem på grunnlag av eit arkeologisk materiale.

Generell kompetanse
Røynsle med å vurdere fagstoff av teoretisk og metodisk art.

Krav til forkunnskapar

Alle emna på 100-nivå i arkeologi eller tilsvarande må vere bestått.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk.

Læremiddelomtale

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er om lag 1200-1500 sider.

Vurderingsformer

Eksamen er ein 5-dagars heimeeksamen. Heimeeksamen skal ha eit omfang på 3000 ord.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluere faget.

Institutt

Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitskap.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no