Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

Mål og innhald

Mål for emne er å gi en oversikt over livets opprinnelse, systematikk og evolusjon. Studenten vil bli presenteret for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via forelesninger og laboratorium øvelser. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og biosystematiske detaljer hos utvalgte dyr. Mikrobielle detekteringsmetoder vil bli brukt til å karakterisere og identifisere utvalgte prokaryote organismer.

Emnet inkluderer et omfattende laboratoriekurs og et feltkurs.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

- ha en grunnleggende forståelse av hvordan organismene har utviklet seg over tid gjennom jordens historie.

- kunne rekonstruere hvordan enklere livsformer har utviklet seg til mer komplekse og flercellede former.

- ha en oversikt på inndelingen av hovedgrupper i livets tre (domener, rekker og fyla).

- ha kjennskap til diversitet i de ulike hovedgruppers morfologi og kjennetegn

- kurset skal gi kunnskap om hovedgruppers unike kjennetegn

- anvende denne kunnskapen til å forstå de enkelte gruppers biosystematiske plassering, evolusjonsforløp og slektskap

- ha kjennskap til enkelte basale metoder som brukes for å identifisere og klassifisere sentrale organismegrupper.

- Gjennom feltkurset ha kjennskap til viktige oppdrettsarter, deres biologi, oppdrettsmetoder og helse

Tilrådde forkunnskapar

BIO100 og BIF100

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse eller master i havbruk og sjømat.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på laboratoriekurs, feltkurs og godkjent lab- og feltjournal. Obligatorisk aktivitet er gyldig i seks semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIO101 6 sp.

BIO104 4 sp.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.06.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  24.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen