Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Havbruksteknologi

Mål og innhald

Kurset vil gi en innføring i moderne intensiv oppdrettsteknologi tilknyttet produksjon av laksefisk i ferskvann og sjøvann. Aktuelle tema fra landbasert produksjon vil være teknisk oppbygning av anlegg og produksjon av yngel, smolt og postsmolt i gjennomstrømningsanlegg og resirkuleringsanlegg. Herunder vil kurset dekke ulike tema innen fysisk-kjemisk vasskjemi knytt opp mot hvordan dette påverkar fisken si velferd og helse. Aktuelle tema er gasser, metall, pH, bruk av grunnvann, overflatevann brakkvann, transport av fisk og stress. Videre vil kurset gjennomgå intensiv drift og produksjon av matfisk laks i åpne og lukkede oppdrettsanlegg. Kurset vil inneholde en gjennomgang av praktiske aspekt og teknologiske løsninger som bidrar til bedre tilvekst, velferd og helse i moderne sjøbasert havbruk.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført kurset BIF200 skal studentene ha

- En grundig forståelse av moderne havbruksteknologi, produksjonsbiologi og vannkvalitet benyttet på land og i sjøbaserte anlegg. - - Kjenne til hvilke faktorer som vil avgrense og/eller fremme produksjonen av fisk i et oppdrettssystem, og ha innsikt i praktiske og - - Ha kunnskap om teknologiske løsninger for å kontrollere oppdrettsprosessen herunder sikre god prestasjon, velferd og helse hos oppdrettsfisk.

- Integrert i forståelsen av miljøfaktorer skal studentane ha innsikt i fiskens fysiologiske respons på sub-optimale miljø og korleis disse virker inn på helse og velferd.

- Gjennom å skrive og presentere en semesteroppgave skal studentene skaffe seg dypere innsikt i utvalgte tema, og skaffe seg erfaring i ferdigheter i å presentere et vitskapelege spørsmål til medstudentene.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

5 sp. mot BIO375

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse eller masterprogram i havbruk og sjømat.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Semesteroppgave og muntleg presentasjon

Vurderingsformer

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

    Trekkfrist
    01.05.2018