Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Økologi

Undervisningssemester

Vår (Fargekode: grønn)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i grunnleggende økologisk teori på individ-, populasjons- og samfunnsnivå. Livshistorieteori, populasjonsvekst, konkurranse, predator-bytte, parasittisme, diversitet, suksesjoner, artstrukturer, fordelinger i tid og rom, metapopulasjons- og samfunnsøkologi er viktige tema i emnet. Det blir lagt stor vekt på kvantitative analyser og skriving i emnet. Kurset skal gi et økologisk teorigrunnlag og vise økologiens samfunnsrelevans, for eksempel for kunnskapsbasert høsting av naturresurser og forvaltning av andre økosystemfunksjoner og -tjenester.  

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne/ha:

 • Beskrive og forklare sentrale økologiske teorier, begreper og modeller
 • Oppsummere enkelte økologiske metoder i felt og lab og diskutere nytten av modellering
 • Anvende noen statistiske og numeriske metoder aktivt for å analysere økologiske prosesser
 • Identifisere og forklare koblinger mellom evolusjon, økologiske tilpassninger og økosystemers funksjon
 • Diskutere relevante og anvendte økologiske tema i lys av økologisk teori.
 • Skrive uahengige tekster om økologiske spørsmål med et akademisk språk og format
 • Konstruere presise illustrasjoner og grafer over data, teorier og siimueringer og trekke koklusjoner fra disse

Krav til forkunnskapar

MAT101/MAT110

Tilrådde forkunnskapar

MAT102, BIO100, BIO102

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske innleveringer (gyldig inneværende og påfølgende semester)

Vurderingsformer

Eksamen (60%), skriftlige innleveringer (40%). Eksamen må være bestått.

Mappevurdering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen i undervisningssemester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Administrativ kontaktperson: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Trekkfrist
  01.11.2017