Hjem

Utdanning

Masteremne

Miljøpåverknad av oppdrett

Undervisningssemester

Vår. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Akvakultur leverer halvparten av de totale akvatiske produktene til konsum på verdensplan. Produksjonen av akvakulturprodukter har imidlertid direkte og indirekte innvirkning på miljøet og potensialet for negative virkninger på menneskers helse. Dette kurset introduserer de viktigste kildene til akvakulturpåvirkninger og deres effekter på miljøet. Kurset vil dekke et bredt spekter av miljøspørsmål som følge av å utvide global akvakultur. Disse vil inkludere konkurransen om naturressurser og virkningen av direkte organisk forurensning. Aktuelle problemer vurderes, og risikoen og fordelene ved ulike systemer vurderes. Kurset vil behandle dybden med virkningen av intensiv akvakultur på villfiskpopulasjoner, blant annet overføring av sykdommer og parasitter (sealice), virkningen av rømmet fisk, og truslene og fordelene med gm fisk. Ytterligere emner inkluderer ødeleggelse av habitat, innkjøp av fôr, antibiotikabruk, introduserte arter og forbruker kunnskap.

Kursinnholdet er basert på forelesninger, valgt lesemateriale og presentasjoner av aktive forskere på feltet. Læringsaktiviteter inkluderer studentledede diskusjoner og korte undersøkelser. Evalueringen av vitenskapelig litteratur og populærmedia vektlegges for å oppmuntre til utvikling av kritisk tenkning og evnen til å formulere bevisbaserte meninger

Læringsutbyte

Emnet skal gi studentene en forståelse av virkningen av akvakultur på en global skala.

Etter ferdigstillelse, studenter

- vil kunne identifisere og diskutere de store biologiske konsekvensene, inkludert effekter på omkringliggende biota og potensielle helseeffekter

- vil kunne identifisere og diskutere de store fysiske konsekvensene, inkludert romlige romlige konflikter knyttet til oppdrettsanlegg

- vil kunne identifisere og diskutere de store kildene og effektene av kjemiske og næringsinnganger til miljøet

- vil være kjent med utvalgte overvåkings- og forvaltningsverktøy og oppdaterte trender innen teknologiske løsninger

- demonstrere kritisk tenkning brukt på kilder til informasjon om akvakulturpåvirkning ved å finne relevante kilder til informasjon om akvakulturvirkninger som representerer ulike synspunkter

- Vil kunne evaluere kvaliteten på informasjon fra vitenskapelige og generelle kilder

- Vil kunne utvikle en uavhengig mening om relevant problematikk, basert på vitenskapelig informasjon

- Vil kunne uttrykke sin egen mening på en klar og konsis måte, med korrekt notering av kildemateriale

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

BIO100/BIO110, BIO101, BIO102, BIO103, BIO113, BIO213 (gamle emner: BIO111, BIO113, BIO114, BIO202)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse i studentens diskusjoner og aktiviteter er obligatorisk

Vurderingsformer

Mappevaluering av skriftlige oppgaver (40%) og deltakelse i kursøvelser (30%) og hjemmeeksamen skriftlig eksamen (30%).

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp MAR258

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen