Hjem

Utdanning

Masteremne

Mikrobiologi

Mål og innhald

Emnet gir en grundig innføring i hovedgruppene av prokaryote mikroorganismer (bakterier og arkeer) og virus; deres systematikk, fysiologi og genetikk / molekylærbiologi. Energimetabolisme, regulering, genoverføring og mikrobiell diversitet / evolusjon er sentrale tema. Mikroorganismenes rolle i biogeokjemiske sykluser, bioteknologi og medisin blir også belyst.

Læringsutbyte

Etter emnet er fullført forventes det at studenten:

 • Har oversikt over viktige hovedgrupper av bakterier og arkeer, og kjenner til deres spesielle biololgiske egenskaper, tilpasninger og habitater, samt evolusjonsmessige aspekter.
 • Har god kunnskap om mikroorganismenes mangfold av energimetabolisme.
 • Har kunnskap om genoverføringsmekanismer, regulering, og hovedtrekk ved moderne mikrobiell genomforskning.
 • Har god forståelse av bakterievirusenes (bakteriofagenes) mangfold og livssyklus.
 • Kjenner til sammenhengen mellom mikroorganismenes fysiologi og deres økologiske roller, samt deres anvendelser og betydning i humanmedisin.

Krav til forkunnskapar

Grunnemne i biologi og MOL100.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som held på med Bachelor eller Master i biologi. For oppstart på emnet er det krav om studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Munnleg presentasjon av et tema knytt til emnet. Tema vert lagt opp i samråd med emneansvarleg.

Vurderingsformer

Digital eksamen (4 timar).

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

5 SP overlapp med MIK200 og 5 SP overlapp med MIK203 (gamle emne). Ta kontakt med studierettleiar (studie@bio.uib.no) dersom du har teke MIK200 og/eller MIK203.

Vurderingssemester

Det er digital eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  18.12.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  04.12.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen