Hjem

Utdanning

Masteremne

Mikrobiell økologi

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Emnet tar for seg det økologiske samspillet mellom mikroorganismer. Spesiell vekt legges på sammenhengen mellom det mikrobielle næringsnettet, biodiversitet, fysisk/kjemiske forhold (CO2, lys, mikro/makro næringssalter), og stoffomsetningen i havet. Det gis en innføring i bruk av enkle matematiske modeller som analyseverktøy for å forstå slike sammenhenger. Sammenhengen mellom bakteriefysiologi og struktur av anaerobe marine økosystemer samt betydningen av mikrobiell evolusjon for endringene i jordens biogeokjemiske sykler blir gjennomgått.

Grunnleggende arbeidsmetoder innenfor marin mikrobiologi blir gjennomgått og benyttet i en eksperimentelt anlagt semesteroppgave. Dette inkluderer også bruk av utvalgte molekylærbiologiske metoder for å studere mikrobielle populasjoner og samfunn (PCR, DGGE, og PFGE) .

Læringsutbyte

Gi en innføring i marin mikrobiell systemforståelse vha en kombinasjon av teori og eksperimentelt arbeid. Gjennom praktiske oppgaver gi økt kunnskap om og øvelse i bruk av sentrale metoder til å studere diversitet, sammensetning og funksjon av mikrobielle samfunn. Gi en øvelse i skriftlig fremstilling av forskningsresultater.

Krav til forkunnskapar

Gjenomgått grunnemnene i biologi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Semesteroppgaven som består av praktisk arbeid og en skriftlig innlevering.
 • Noen av forelesningene knyttet til skriving av semesteroppgaven er obligatoriske.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre, inkludert semesteret aktiviteten ble avlagt i.

Vurderingsformer

 • Semesteroppgåve.
 • Skriftleg eksamen (4 timar).

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MIK202 (10 SP) (gamalt emne).

Vurderingssemester

Det er skritleg eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt ein studierettleiar på Institutt for biologi: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Sem.oppg., en skr. og en munnleg prøve

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  24.11.2017
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   08.12.2017, 09:00
   Varigheit
   4 timer