Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Generell parasittologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeBIO220
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom kun norskspråklege studentar
 • Ressursar

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over de viktigste grupper av eukaryote parasitter hos virveldyr, deres livssyklus, smitteveier og typer av skade de påfører verten. Sentrale parasittologiske begreper og definisjoner vil bli forklart. De viktigste faktorer som påvirker parasitters spredningsmønster, transmisjonsdynamikk og infeksjonsnivå blir gjennomgått. Videre gis det en innføring i hvordan parasittegenskaper som verts-spesifisitet, kompleksitet av livssyklus og virulens blir formet av evolusjonære prosesser, og hvordan parasitter påvirker økologi, atferd og evolusjon hos ville bestander av fisk fugl og pattedyr.

I løpet av kurset vil studentene bli gjort kjent med noen sentrale forskningsspørsmål i parasittologi, og gå igjennom kritisk lesning av forskningslitteratur. I laboratoriet vil de gjennomføre en eksperimentell infeksjonsstudie, samt et disskesjonskurs for observasjon av parasitter.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

 • Ha en grunnleggende forståelse av de viktigste begreper og definisjoner innen faget.
 • Ha en oversikt over de viktigste taksonomiske grupper av parasitter som forekommer hos virveldyr, og ha innsyn i de generelle biologiske tilpasninger som kjennetegner hver parasitt-gruppe.
 • Oppnå innsikt i parasitters populasjonsøkologi, inkludert hvilke faktorer som påvirker smittepress og spredningshastighet av en parasitt i en vertspopulasjon.
 • Forstå hvordan viktige parasittegenskaper blir påvirket av evolusjonære prosesser.
 • Bli kjent med hvordan parasitter påvirker fysiologiske, atferdsmessige og økologiske tilpasninger hos verten.
 • Ha en oversikt over sentrale forskningsspørsmål innen parasittologien, og være i stand til å presentere disse muntlig og skriftlig.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske emne i Bachelor i biologi og BIO241 - Generell åtferdsøkologi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk semesteroppgåve.
 • Obligatoriske seminar.
 • Obligatorisk laboratoriekurs.

Vurderingsformer

 • Midtsemestereksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Semesteroppgåve, utgjer 60% av totale karakter.

Laboratoriekurs og seminar må vere godkjende for å ta eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er eksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB. Du kan også kontakte ein studiekonsulent: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Midtsemestereksamen og semesteroppgåve

  Trekkfrist
  01.05.2018