Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Fiskeriøkologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHøst
 • EmnekodeBIO240
 • Antall semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Mål og innhald

Emnet omhandler struktur og dynamikk i marine økosystemer. Det legges vekt på fordeling av biologiske ressurser i verdenshavene, produksjonsprosesser, interaksjoner og effekter av fiske på populasjoner og samfunn. Det blir også gitt en introduksjon til metoder for monitoring (overvåking) av fiskeressurser. Eksempler vil i hovedsak bli hentet fra historisk viktige fiskeriområder. Tokt med havgående fartøy og et laboratorie-kurs demonstrerer sentrale prøvetakingsredskaper og gir studentene innføring i prøvetaking og opparbeiding av fiskeprøve data. I tilfelle plassmangel vil mastergradsstudenter i fiskeribiologi og forvaltning bli prioritert.

Studentene må ha helseattest fra sjømannslege for å delta på det obligatoriske toktet på forskningsfartøy. Utgiftene til helseundersøkelsen vil bli dekket av kurset, mens studentene må betale en egenandel på kr 200 pr døgn for kost og losji.

Fagleg overlapp

MAR230; 10 stp

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tokt og seminardeltakelse. Krav om helseattest for deltakelse på tokt. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Undervisningssemester

Høst

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene :

 • Vise ferdigheter i praktisk prøvetaking av fisk for å kunne foreta vekst-, modnings- og aldersanalyser.
 • Sammenfatte analyseresultater fra tokt i en vitenskapelig toktrapport.
 • Gjenkjenne de mest alminnelige fiskearter i norske farvann.
 • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan fysiske og biologiske prosesser styrer produksjonen i fiskebestander.
 • Ha en grunnleggende forståelse for hvorfor tallrikheten av fisk varierer i tid og rom
 • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan fisket innvirker på marine økosystemer, sjøfugl, ikke-kommersielle arter og habitater, og hva som kan redusere skadevirkningene.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelorgraden i biologi/bærekraftig havbruk

Tilrådde forkunnskapar

BIO202/BIO213, BIO280

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studie@bio.uib.no