Hjem

Utdanning

Masteremne

Fiskebiologi II - Fysiologi

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet Fiskebiologi II - fysiologi gjev ei innføring i funksjonelle fysiologiske tilpassingsmekanismar til fisk i forhold til sitt miljø. Studenten bør difor ha forståing for grunnleggjande fysikk og kjemi i forhold til desse mekanismane og til miljøet. Ein viktig del av faget omhandlar funksjonelle fysiologiske reguleringsmekanismar. Emnet er tilpassa ei vidare fordjuping innan fiskebiologi.

Emnet gjev ei innføring i følgjande grunnleggjande fysiologiske prosessar hjå fisk: ione- og osmoregulering, syre-basebalanse, smoltifisering, endokrinologi, stress, immunologi, symjing og eigenvektsregulering, hjarte-karsystem og sirkulasjon, respirasjonsmekanismar, gasstransport, sansing, melting (fordøyelse), energetikk og vekst, reproduksjon, fiskeegg- og larven sin fysiologi, immunologi og tilpassingar til temperatur.

Læringsutbyte

Ved fullført emne BIO291 skal studenten kunna:

- presentera og forklare sentrale fysiologiske prosessar hjå fisk

- illustrera fysiologiske prosessar og tilpasningar med døme

- drøfte korleis ulike fysiologiske prosessar vert regulere

- forklare korleis ulike fysiologiske prosessar er tilpassa miljøet fisken lever i

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi og BIO280

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Laboratoriekurs m/journal. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semestre. Studentar som har teke emnet tidlegare og skal kun ha ny eksamen er friteke for krav om laboratoriekurs, men kurset inngår som pensum

Vurderingsformer

Godkjent journal (10%). Skriftleg eksamen 4 timar 90%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi, Zoofysiologidelen av BIO114 og BIO280

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og journal

  Trekkfrist
  04.12.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Journal

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   18.12.2017
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen