Hjem

Utdanning

Masteremne

Biostatistikk

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO300B
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en praktisk innføring i statistisk modellering og grafisk framstilling av data gjennom bruk av det statistiske programmeringsmiljøet R. Hovedfokus er på univariate modeller, men det gis også en enkel oversikt over ordinasjon. Emnet gir kunnskap om når og hvordan man anvender ulike statistiske modeller avhengig av type design og type data.

Læringsutbyte

Etter kurset skal studentene:

Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting.

Vite når og hvordan man anvenderlineære modeller (lm), lineære blandet effekt modeller (lme), generaliserte lineære modeller (glm) og generaliserte lineære blandet effekt modeller (glmm), overlevelsesanalyse, samt ha en enkel oversikt over ordinasjonsmodeller.

Skal kunne lage en grafisk framstilling av resultater hvor idealet er åbåde kunne se rådata og hvordan en valgtstatistisk modell passer til disse.

Skal vite hvorforp-verdier må vurderes i sammenheng medeffekt-størrelser.

Skal kunne beherske programmeringsspråket R.

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarende. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biologi.

Tilrådde forkunnskapar

STAT101, BIO300A

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

10 dobbelttimer med forelesninger (teori).

Laboratorieøvinger i Retter hver teoritime hvor hver øving varer opptil tre timer. For hver laboratorieøving får man to timer med veiledning.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Mappeevaluering - kun eksamen i undervisingssemester.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent studie@bio.uib.no