Hjem

Utdanning

Masteremne

Næringsmiddeltoksikologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBIO307
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

I emnet gjennomgås eventuelle toksiske effekter av tilsetningsstoffer og naturleg forekommende toksiner i næringsmiddel og matvarer.

Læringsutbyte

Etter emnet er fullført forventes det at studenten:

 • Kan grunnlegende begrep om toksikologi og kjenner godt til toksikokinetikk (omsetning av kontaminanter) og toksikodynamikk (effekten av kontaminanter).
 • Har kunnskap om de viktigste fremmedstoffer i mat, og kjenner til giftigheten til diverse tilsetningsstoffer og miljøgifter. Kildene til både tilsetningsstoffer og miljøgifter skal også kunnes.
 • Studenten skal ha god forståelse for hvilket stoffer som har betydning for matvaretrygghet.
 • Kjenner risikoanalyse av mattrygghet og vet hvilken organisasjoner er involvert i risikovurdering og risikohåndtering nasjonalt og internasjonalt.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

KJEM100/110, MOL100, BIO306/MAR352

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgave m/ munnleg presentasjon.Obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen (50%) og oppgåve (50%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAR353: 10 sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  Trekkfrist
  01.11.2017