Hjem

Utdanning

Masteremne

Næringsmiddeltoksikologi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBIO307A
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

I emnet blir eventuelle toksiske effektar av tilsetjingsstoff og naturleg førekommande miljøgifter i næringsmiddel gjennomgått.

Læringsutbyte

Det blir venta at studenten etter fullført emne kan:

Kunnskaper:

 • Definere toksikologi
 • Definere de viktigste fremmedstoffer i mat, toksikologien til diverse tilsetningsstoffer og miljøgifter og hvilke kilder de stammer fra.
 • Forklare hva matvaretrygghet er og hvilke stoffer som har betydning i denne sammenhengen.
 • Forklare hva risikoanalyse, vurdering og håndtering i forhold til mattrygghet er og hvilke organisasjoner som er involvert i denne type arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter:

 • beherske fagterminologi innenfor næringsmiddel toksikologi (begreper innen toksikologi, toksikokinetikk (omsetning av kontaminanter) og toksikodynamikk (effekten av kontaminanter))
 • tolke vitenskapelige tekster som til dømes artiklar innanfor toksikologi
 • anvende kunnskapen om tilsetningsstoffer og miljøgifter innanfor andre område i ernæringsfaget

Krav til forkunnskapar

BIOBAS eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

KJEM100/110, MOL100, MAR352

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Vurderingsformer

30 min munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAR307/MAR353: 5sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Skriftlig evaluering via Mitt UiB

Institutt

Institutt for biologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.11.2017