Hjem

Utdanning

Masteremne

Tidleg livshistorie hjå fisk

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO308
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår, annakvart år (oddetalsår).

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du på timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Kurset vil dekke sentrale tema innen tidlig livshistorie hos fisk. Temaene vil bli presentert gjennom forelesninger, presentasjoner og diskusjoner, samt laboratorieøvelser/forsøk. Kursinnholdet og tilegnede ferdigheter er relevant for rekrutteringsbiologi, havbruk, yngelproduksjon, fiskeutvikling og generell fiskelarveøkologi.

Forelesningene vil utdype rekrutteringsmekanismer hos fisk med vekt på prosesser som påvirker vekst og overlevelse i fiskens tidlige livsstadier. Betydningen av tidlig livshistorie studier for forvaltning av fiskeressurser vil bli gjennomgått. Kollokviedelen vil inkludere studentpresentasjoner av artikler fra utvalgte emner (kan variere fra år til år).

Laboratorieaktivitetene vil praktiske ferdigheter i forskningstekniker på fiskelarver og grunnleggende metoder for larvedyrking og tilhørende produksjon av levende byttedyr til bruk innen eksperimentelle forsøk og havbruk. Metoder for hold og undersøkelse av tidlige livsstadier hos fisk vil bli vektlagt.

Kurset vil gi praktiske ferdigheter og grunnleggende forståelse av forskningsmetoder og deres anvendelse i studier knyttet til vekst, utvikling, fysiologi, atferd og økologi hos fiskelarver.

Læringsutbyte

Etter gjennomføring av kurset BIO 308 vil studentene ha tilegnet seg:

Kunnskap

- Ha en grunnleggende forståelse av viktigste utviklingsmessige begivenheter og utfordringer i fiskens tidlige livshistorie

- Ha innsikt i betydning av det fysiske miljø på fordeling, vekst, atferd og fysiologi i tidlige livsstadier

- Ha en oversikt over viktigste hypoteser for rekrutteringsmekanismer som forklarer antallsvariasjoner i fiskepopulasjoner

- Være kjent med hovedtema og metoder som danner grunnlaget for studier av fiskens tidlige livshistorie

- Ha en forståelse av hvordan kunnskap om fiskens tidlige livshistorie kan nyttiggjøres innen havbruk

Ferdigheter

- Ha erfaring med grunnleggende teknikker inn dyrking av fiskelarver, inkludert produksjon av levende byttedyr

- Ha erfaring med utvalgte forskningsmetoder brukt innen fiskelarvestudier til å måle vekst, utvikling, fysiologiske responser og atferd

- Være i stand til å samle inn data og presentere resultater fra fiskelarvestudier, spesielt basert på bruk av mikroskop og billedanalyse

- Være i stand til å tilegne seg relevant informasjon fra fiskelarvestudier og bruke data og kunnskap innen havbruks-, felt- og fiskerirelatert forskning

- Være i stand til å tilegne seg og presentere hovedtrekkene i vitenskapelige artikler som omhandler tidlig livshistorie hos fisk

Generell kompetanse

- Være i stand til å følge pålagte rutiner for laboratoriearbeid og eksperimentelle dyreforsøk

- Utøve kritisk tenking i forhold til vitenskapelig litteratur og egne erfaringer

- Demonstrere muntlige og skriftlige ferdigheter

Tilrådde forkunnskapar

Minst  ett av følgende kurs: BIO203, BIO213, BIO280, BIO325, BIF200 eller tilsvarende

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på alle kursaktiviteter, presentasjoner og laboratorierapport. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 2. semestre.

Vurderingsformer

Deltakelse i laboratorie- og diskusjonsaktiviteter. Muntlig presentasjon av artikkel. Laboratorierapport. Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen i undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no