Hjem

Utdanning

Masteremne

Marin flora

Undervisningssemester

Vår. Emnet har begrenset antall plasser, og studenter på masterprogram i marinbiologi vil bli prioritert.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennomgang av norske marine planktoniske og bentiske alger og arters leveområder. Kurset omfatter forelesninger, laboratorieundervisning og feltarbeid. Feltarbeidet vil hovedsakelig foregå på Universitet i Bergen sin marinbiologiske stasjon (Espegrend).

Læringsutbyte

- Kunne beskrive og navngi vanlige norske planktonalger og bentosalger som er gjennomgått på kurset, vite hvilke leveområder disse er knyttet til, og hvilke systematiske hovedgrupper artene tilhører.

- Få et grunnlag for artskunnskap for videre studier i akvatiske fag, og for framtidig yrke innen undervisning og forvaltning.

- Få grunnleggende kjennskap til innsamlingsmetodikk for forskning og forvaltnng.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emner i bachelorgraden i biologi/berekraftig havbruk

Tilrådde forkunnskapar

BIO101, BIO102

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse (Forelesninger, lab-/feltkurs). Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Fagleg overlapp

MAR211/BIO211; 10 stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Munleg

    Trekkfrist
    01.11.2017