Hjem

Utdanning

Masteremne

Utvalde emne i miljøtoksikologi

Studienivå (studiesyklus)

Mastergrad

Undervisningssemester

Uregelmessig - haust. Blir undervist ved behov. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi inngående kunnskap om aktuelle tema innenfor toksikologisk og miljøtoksikologisk/økotoksikologisk forskning. Temaene kan spenne fra mekanismestudier til studier av spredning og økologiske effekter av miljøgifter. Både teori og aktuelle metoder vil bli gjennomgått. Pensum velges ut fra sentral litteratur på feltet i form av bokkapitler og vitenskapelige artikler, som diskuteres i seminarer fremlagt av studenter og veiledere.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha god kunnskap om ulike tema innen

toksikologi, økotoksikologi og miljøtoksikologi. Studenten skal kjenne til

de nyeste forskningsresultatene på feltet, og ha utviklet innsikt i

begreper og metoder som gjør studenten i stand til kritisk å vurdere nye

resultater på feltet.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

BIO216 eller anna innføringskurs i tokiskologi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar og konferanse.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

    Trekkfrist
    01.05.2018