Hjem

Utdanning

Masteremne

Aktuelle geobiologiske tema

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO318
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Neste gong vår 2020.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi inngåande kunnskap om dei aktuelle tema som blir tatt opp, og gi informasjon om eventuelle pågåande diskusjonar, motstridande hypotesar og spørsmål ein enda ikkje har svaret på.

Emnet omhandlar sentrale og aktuelle tema innan geobiologi som til dømes: Liv i ekstreme miljø og korleis liv oppsto. Mikrobielle prosessar og klimaendringar. Biodiversitet og coevolusjon. Interorganisme interaksjonar -genetikk, økologi adaptasjon.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha god kunnskap om ulike aktuelle tema innan geobiologi, kjenne til dei nyaste forskningsresultata på desse felt, kva for hypoteser og teoriar som er gjeldande, og kva for viktige spørsmål og problem som ein ikkje har svar på.

Krav til forkunnskapar

 Bachelor i biologi, geologi eller tilsvarande.

Vurderingsformer

Muntleg presentasjon av knytta til eit av dei tema som vert tekne opp.

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biologi, studie@bio.uib.no