Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Biomedisinsk basalblokk

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterHøst
 • EmnekodeBIOBAS
 • Antal semester2
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Mål og innhald

Dette emnet høyrer til studieplanen 2005 som vi held på å avvikle.

 • Siste undervisningstermin i emnet vår 2015
 • Siste eksamen i emnet vår 2016

Undervisningstema i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, cellebiologi, cellefysiologi, og histologi er samla i emnet Biomedisinsk basalblokk (BIOBAS). Emnet skal gje studenten basal kunnskap for å kvalifisere seg for vidare studier. Gjennom teoretisk og praktisk undervisning skal studentane få innsikt i biomedisin som et grunnleggjande fagfelt innanfor fagområda ernæring, odontologi og medisin.

Studenten skal tileigne seg kunnskap om:

 • grunnleggjande generell og organisk kjemi
 • biokjemiske byggjesteinar
 • protein og enzym
 • DNA, genregulering og molekylærbiologiske prinsipp
 • karbohydratar, lipidar og aminosyrer sin metabolisme
 • virus og immunologi
 • cellene sin bygnad, funksjon og transport
 • celledeling og differensiering
 • prinsipp for cellulær signalomforming og regulering
 • cella si organisering i vev
 • eksperimentelle biomedisinske arbeidsmetodar
 • mikroskopisk karakterisering av histologiske snitt

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, spørjetimar, breiddetest før eksamen med organisert oppgåveløysing, organiserte og delvis leia kollokvium, tryggleikskurs, laboratoriekurs, fagleg informasjon via Mi side/e-post.

Cirka 4-6 timar førelesingar per veke om hausten, og i alt rundt 125 timar om våren. I tillegg kjem laboratoriekurs og histologikurs.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på histologi-, tryggleiks- og laboratoriekursa er obligatorisk. Studentane vert oppmoda til å delta på førelesingar og kollokvium.

Undervisningssemester

Haust + vår (2 påfølgjande semester)

Krav til studierett

Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskapar

 • Gjere nytte av kjemisk terminologi og prinsipp innan elektrokjemi, likevekt, termodynamikk og organisk kjemi til å beskrive og forklare biokjemiske og fysiologiske prosessar.
 • Beskrive grunnleggjande strukturar, eigenskapar og metabolisme til karbohydrat, protein, lipid og nukleinsyrer.
 • Beskrive cellene sin generelle bygnad og fysiologi, organellene si rolle, signalomforming og genregulering.
 • Greie ut om energimetabolismen i celler og vev.
 • Beskrive cellene sin strukturelle og funksjonelle organisering i ulike vevstypar, og gjenkjenne dette i mikroskopiske snitt.
 • Gje ei generell beskriving av bygnad og mekanismar til virus, samt gje eit oversyn over immunsystemet og immunrespons.
 • Beskrive og gjennomføre sentrale eksperimentelle biokjemiske, molekylærbiologiske og biomedisinske metodar.

Ferdigheiter/generell kompetanse

 • Løyse biomedisinske problemstillingar knytt til underviste tema.
 • Utføre utvalde laboratorieanalysar og eksperimentelle analysar, og tolke deira resultat.
 • Gje ei histologisk beskriving av utvalte vevsnitt ved hjelp av mikroskopi.
 • Samarbeide med medstudentar i teoretisk gruppearbeid og praktiske laboratorieøvingar.

Tilrådde forkunnskapar

For dei som ynskjer å førebu seg til emnet kan me anbefale å byrje med denne pensumboka:

«Essential Cell Biologi» av Alberts, Bray & Hopkin (ABH, 3.utg)

Vurderingsformer

6 timars skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftleg evaluering via Mi side. Emneansvarleg har også faste møter med dei tillitsvalde.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

55 58 64 39 / 55 58 64 40 / 55 58 60 95

Emneansvarleg:

Karl Johan Tronstad, http://uib.no/personer/Karl.Tronstad