Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Biologididaktikk

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Biologi som fag og biologien si historie

Frå læreplan til undervisning i biologi

Etiske og kontroversielle problemstillingar i biologi og biologiundervisning

Arbeidsmåtar og oppgåvetypar i biologiundervisning

Vurdering av kunnskapar, prestasjonar og ferdigheiter hos elevar i biologi

Læring i eit biologisk og evolusjonært perspektiv.

Læringsutbyte

Studentane skal kunne

 • kjenne viktige trekk av utviklinga av biologi som vitskap og kunne bruke dette i undervisning i faget
 • analysere læreplanen i biologi og velje relevante arbeidsmåtar og oppgåvetypar i forhold til kompetansemåla som læreplanen beskriv
 • reflektere over etiske problemstillingar og korleis ein kan leggje opp undervisning i kontroversielle tema i biologi
 • leggje til rette for varierte arbeidsmåtar slik at elevane får erfaring med eit breitt spekter av biologifaget
 • vurdere kunnskapar og ferdigheiter hos elevane systematisk og i forhold til kompetansemåla i læreplanen
 • diskutere læring i eit biologisk og evolusjonært perspektiv

Tilrådde forkunnskapar

PEDA111, RDID100, NATDID201, PEDA112 og 50 studiepoeng innan biologifaglege emne.

Krav til studierett

Studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet si integrerte lektor- og adjunktutdanning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Bestått rettleia praksis i skolen

2 munnlege framleggingar (gyldig i to semester; inneverande og påfølgjande)

1 skriftleg oppgåve (gyldig i to semester; inneverande og påfølgjande)

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve eller munnleg eksamen

I lektorprogrammet tar ein to av emna MATDID202, KJEMDID200, BIODID200, PHYSDID200. Om ein vel prosjektoppgåve på det eine emnet, må ein velge munnleg eksamen på det andre.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent for lærarutdanninga ved MN, studieveileder.laerer@mnfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.11.2017
 • Vurderingsordning: Prosjektoppgåve

  Trekkfrist
  01.11.2017