Hjem

Utdanning

Årsstudium

Biologididaktikk

Undervisningssemester

Haust og vår. Fyrste gong hausten 2012

Mål og innhald

Biologi som fag og biologien si historie

Frå læreplan til undervisning i biologi

Etiske og kontroversielle problemstillingar i biologi og biologiundervisning

Arbeidsmåtar og oppgåvetypar i biologiundervisning

Vurdering av kunnskapar, prestasjonar og ferdigheiter hos elevar i biologi

Læring i eit biologisk og evolusjonært perspektiv.

Læringsutbyte

Studentane skal kunne

 • kjenne viktige trekk av utviklinga av biologi som vitskap og kunne bruke dette i undervisning i faget
 • analysere læreplanen i biologi og velje relevante arbeidsmåtar og oppgåvetypar i forhold til kompetansemåla som læreplanen beskriv
 • reflektere over etiske problemstillingar og korleis ein kan leggje opp undervisning i kontroversielle tema i biologi
 • leggje til rette for varierte arbeidsmåtar slik at elevane får erfaring med eit breitt spekter av biologifaget
 • vurdere kunnskapar og ferdigheiter hos elevane systematisk og i forhold til kompetansemåla i læreplanen
 • diskutere læring i eit biologisk og evolusjonært perspektiv
 • drøfte, eksemplifisere og bruke omgrep frå utvalde emne i realfagsdidaktikk i biologi. Desse emna omfattar til dømes vurdering og læringsstrategiar.
 •  

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Biologididaktikk 18 timer forelesning

Realfagdidaktikk 10 timer forelesning

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Bestått rettleia praksis i skolen

2 munnlege framleggingar (gyldig i to semester; inneverande og påfølgjande)

1 skriftleg oppgåve (gyldig i to semester; inneverande og påfølgjande)

Vurderingsformer

Skriftleg oppgåve knytt til forelesingane i realfagsdidaktikk (tel 25 % av samla karakter). Må vere bestått for å kunne bestå emnet.

Prosjektoppgåve eller munnleg eksamen (tel 75 % av samla karakter)
I PPU 2. semester tar ein to fagdidaktikkemne. Ein skal ha prosjektoppgave i det eine emnet og munnleg eksamen i det andre.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester 

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for biologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent for lærarutdanninga ved MN, studieveileder.laerer@mnfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektoppgåve

  Trekkfrist
  01.11.2017
 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.11.2017