Skriveteknikk og dataanalyse

Fakta om studiet

EmnekodeBMED205
Studiepoeng5
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk og/eller engelsk.
Ressursar
TilhørerInstitutt for biomedisin

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

(+47) 55 58 64 39 / 55 58 64 40 / 55 58 60 95

Emneansvarleg:

Helge Wiig, http://uib.no/personer/Helge.Wiig

Mål og innhald

Emnet gir ein introduksjon til korleis ein skal beskrive, analysere og diskutere biologiske data og resultater. I dette vil det også inngå reiskap for dataanalyse og visualisering samt reiskap for litteratursøk og referansehandtering. Ei obligatorisk semesteroppgåve inngår i emnet.

Fagleg overlapp

HUFY210

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, praktiske øvingar, semesteroppgåve.

Undervisningssemester

Haust. Begrensa antal studentar.

Krav til studierett

Master in Medical Biology

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar

  • Forklare bruken av reiskap for dataanalyse, visualisering og referansehandtering.

Ferdigheiter og generell kompetanse

  • Forklare og kritisk vurdere den strukturelle oppbygginga av ein vitskapeleg artikkel.
  • Beherske effektive reiskap for produksjon av tekst og figurar ved skriving av abstracts, artiklar, avhandlingar (masteroppgåve) og posters.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve med munnleg presentasjon.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftleg evaluering via Mi side.