Hjem

Utdanning

Masteremne

Metodar i medisinsk cellebiologi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studenten ei teoretisk oversikt over metodar og teknologi som vert brukt i medisinsk grunnforsking, samt å gje studenten eksperimentell erfaring med nokre utvalde metodar. Vidare gjev emnet studenten opplæring i litteratursøk og bruk av referansehandteringsprogram. Studenten vert også trena i korleis presentere problemstillingar og forskingsresultat på ein vitskapeleg måte.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar

 • Gjere greie for alminneleg brukte metodar i medisinsk grunnforsking, og sette metodane inn i fagleg samanheng.
 • Greie ut om føremålstenleg bruk av ulike metodar med utgangspunkt i gitte cellebiologiske problemstillingar.

Ferdigheiter og generell kompetanse

 • Planleggje og gjennomføre forsøk og kritisk vurdere resultata.
 • Søkje, nyttiggjere seg og gjengi relevant vitskapeleg litteratur
 • Framstille forskingsprosjekt på eit vitskapeleg vis.

Tilrådde forkunnskapar

Generelle kunnskapar i molekylærbiologi og cellebiologi. Studentane må og kjenne til prinsippa for elementære molekylærbiologiske metodar/omgrep som polyakrylamid  gel-elektroforese (med og utan SDS) for separering av protein og DNA/RNA, agarose gel-elektroforese for separering av DNA/RNA, polymerase chain reaction (PCR) og cDNA.

Krav til studierett

Master i medisinsk biologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet går over 13-14 veker.

Emnet startar med obligatoriske førelesningar (ca 4 veker) og fortset med obligatorisk laboratorieundervisning under rettleiing. Antal førelesingar per veke varierer (mellom 8 og 16). Under vekene med laboratoriearbeid vert det forventa normal arbeidsinnsats; ca 40 timer pr veke. Dette betyr at emnet vanskelig kan kombinerast med andre emne.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte til undervisinga.

Vurderingsformer

Vurdering i emnet er todelt:

 1. Heimeeksamen etter avslutta teoriundervisning.
 2. Innlevering av skrifteleg semesteroppgåve etter utplassering på lab.

Dei to delane tel hhv. 45 og 55 prosent av endeleg karakter. Du må bestå på alle delane for å bestå emnet.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

HUCEL320 og HUIMM306.

Litteraturliste

"Molecular Biology of the Cell", Alberts et al., review-artiklar, originalartiklar og handouts.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering via Mitt UiB.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

(+47) 55 58 64 39 / 55 58 64 40

Emneansvarleg:

Inari Kursula, http://uib.no/personer/Inari.Kursula

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og heimeeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2018
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   16.03.2018, 09:00
   Innleveringsfrist
   26.03.2018, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen