Hjem

Utdanning

Masteremne

Sirkulasjonsfysiologi

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBMED350
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, biomedisin, fysiologi eller liknande.

Tilrådde forkunnskapar

Generelle kunnskapar innan molekylær- og cellebiologi og fysiologi. Generelle kunnskapar innan fysikk og kjemi.

Krav til studierett

Master i biomedisin. Andre masterstudentar eller utvekslingsstudentar som oppfyller forkunnskapskrava kan og få adgang til emnet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Omkring 10 timar med forelesing, 3 artikkelseminar (kvar på 1-1.5 timar med presentasjon/diskusjon), 4-5 oppgåver (review artiklar - ei veke førebuing) fulgt av fleirvalstestar, både individuelle og gruppebasert med påfølgande diskusjon.

Tre praktiske laboratorieøvingar (fem timar kvar).

Emnet vil strekka seg over 3 månader.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

· 4-5 oppgåver

· 3 laboratorieøvingar

· 3 artikkel seminar

Vurderingsformer

Digital eksamen (100%)

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftleg evaluering via Mitt UiB.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

Tlf: (+47) 55 58 64 39 / 55 58 64 40

Emneansvarleg:

Linda Stuhr: http://www.uib.no/personer/Linda.Stuhr