Hjem

Utdanning

Masteremne

Datalingvistikk og språkteknologi mastergradsoppgåve

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Masteroppgåva skal vere eit vitskapleg arbeid innanfor eit datalingvistisk eller språkteknologisk emne.  Val av emne for masteroppgåva må godkjennast av fagmiljøet. Det må falle innanfor dei områda der fagmiljøet sjølv eller ein ekstern partnar har eller kan skaffe den naudsynte kompetansen og det naudsynte utstyret.

Målet er å gje studenten høve til å utforske ei datalingvistisk eller språkteknologisk problemstilling i djupna, og til å formidle resultata skriftleg og munnleg. 

Læringsutbyte

Masteroppgåva skal kvalifisere studenten til å drive forsking innanfor datalingvistiske og språkteknologiske emne. 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i datalingvistikk og språkteknologi.

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i datalingvistikk og språkteknologi ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

I arbeidet med masteroppgåva vil studenten få tildelt ein rettleiar av fagmiljøet. Undersøkinga til masteroppgåva kan også gjerast under eit opphald utanfor instituttet, til dømes ved eit anna universitet eller forskingssenter. I det høvet kan studenten bli tildelt både ein intern og ein ekstern rettleiar. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Student og rettleiar skriv båe under ein rettleiingskontrakt.

Før den munnlege slutteksamenen skal studenten ha halde eit føredrag (seminarinnlegg) på eit instituttseminar. Studenten skal formidle det vitskaplege området i masteroppgåva, problemstilling, metode, gjennomføring, resultat og konklusjon.

Vurderingsformer

Skriftleg masteroppgåve med justerande munnleg eksamen.
Munnleg eksamen kan justera den skriftlege karakteren med éin bokstavkarakter.

Det blir stilt krav om originalarbeid innanfor datamaskinelle og lingvistiske teknikkar, til vitskapleg metode, til verdien av oppgåva som vitskapleg framstilling og til relasjon til faglitteraturen.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.05.2018
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2018, 13:00