Datalingvistikk og språkteknologi mastergradsoppgåve

Fakta om studiet

EmnekodeDASP350
Studiepoeng60
UndervisingssemesterVår, Haust
Antall semester2
Undervisingsspråk
Norsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Mål og innhald

Masteroppgåva skal vere eit vitskapleg arbeid innanfor eit datalingvistisk eller språkteknologisk emne. Val av emne for masteroppgåva må godkjennast av fagmiljøet. Det må falle innanfor dei områda der fagmiljøet sjølv eller ein ekstern partnar har eller kan skaffe den naudsynte kompetansen og det naudsynte utstyret.

Målet er å gje studenten høve til å utforske ei datalingvistisk eller språkteknologisk problemstilling i djupna, og til å formidle resultata skriftleg og munnleg.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

I arbeidet med masteroppgåva vil studenten få tildelt ein rettleiar av fagmiljøet. Undersøkinga til masteroppgåva kan også gjerast under eit opphald utanfor instituttet, til dømes ved eit anna universitet eller forskingssenter. I det høvet kan studenten bli tildelt både ein intern og ein ekstern rettleiar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Student og rettleiar skriv båe under ein rettleiingskontrakt.

Før den munnlege slutteksamenen skal studenten ha halde eit føredrag (seminarinnlegg) på eit instituttseminar. Studenten skal formidle det vitskaplege området i masteroppgåva, problemstilling, metode, gjennomføring, resultat og konklusjon.

Undervisningssemester

Haust/vår.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i datalingvistikk og språkteknologi ved UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Masteroppgåva skal kvalifisere studenten til å drive forsking innanfor datalingvistiske og språkteknologiske emne.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i datalingvistikk og språkteknologi.

Vurderingsformer

1. Skriftleg masteroppgåve med karaktervurdering. Resultatet av undersøkinga skal leggjast fram i form av eit program på datamaskin og i tillegg ei skriftleg framstilling i form av ei oppgåve på ca. 50 - 120 sider (pluss ev. vedlegg). Oppgåva skal greie ut om programmet og den plassen det har innanfor det aktuelle emnet, og relatere dette til pensumlitteraturen. Det blir stilt krav om originalarbeid på datamaskin, til ytinga av programmet, til datamaskinelle og lingvistiske teknikkar i programmet, til vitskapleg metode og til verdien av oppgåva som vitskapleg framstilling.

2. Munnleg eksamen, som kan justere karakteren med éin verdi.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.