Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Italienskdidaktikk 2

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeDIDAITAL2
 • Talet på semester1
 • Språk

  Italiensk og norsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor eller master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Fagdidaktikk i italiensk inngår som ein del av italiensklærarutdanninga på universitetet. Italienskdidaktikk 2 (DIDAITAL2) er ei vidareføring av Italienskdidaktikk 1 (DIDAITAL1).

Sentralt i Italienskdidaktikk 2 er spørsmål knytte til korleis ein som italiensklærar kan leggje til rette for alle elevar si italiensklæring og til utvikling av fagdidaktisk refleksjon og handling.

Studiet er organisert slik at ein har noka undervisning på tvers av språkfaga for å streke under ein sams kunnskapsteoretisk samanheng for alle språk- og kulturfaga og med tanke på sams dannings-målsetjingar for språkfaga i skolen.

Studiet inneheld fire målområde:

 • Faget si eigenart og utvikling
 • Teoriar om kommunikasjon, kultur og språklæring
 • Tilrettelegging for italiensklæring, vurdring og utvikling av elevane si innsikt i eiga læring
 • Læraren som forskar i eiga undervisning

Læringsutbyte

Gjennom studiet skal studentane utvikle innsikt i italienskfaget sitt kultur- og danningspotensiale og kunne gjere greie for faget si utforming og samfunnsmessige grunngjeving både historisk og i eit samtidsperspektiv. Dei skal setje seg inn i teoriar om kommunikasjon, kultur og språklæring og kunne bruke desse i arbeidet med å fremje elevane si læring i italiensk og generelt til å vidareutvikle eigen kompetanse i italienskdidaktikk.

Kunnskapar

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget
 • har innsikt i italiensk som kultur-, dannings- og ferdigheitsfag
 • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og tilnærmingar
 • har kjennskap til forskingsmetodar innanfor språkdidaktikk

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan vurdere italienskundervisning med omsyn til nasjonale læreplanar og elevane sine ulike læringsmåtar
 • har utvikla evne til å planleggje og gjennomføre tilrettelegging av læringssituasjonar som er formålstenlege for den einskilde elev si språklæring og dei mål som er nedfelte i læreplanane
 • har utvikla evne til å støtte elevane i arbeidet med å lære italiensk og lære å lære
 • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse i ulike aspekt av italienskfaget og kan kunne vurdere elevane si læring i italiensk både med omsyn til prosess og sluttkompetanse
 • kan gjennomføre forskingsbaserte undersøkingar i språkdidaktikk
 • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på italiensk innan fagfeltet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjere greie for italienskfaget si utforming og samfunnsmessige grunngjeving både historisk og i eit samtidsperspektiv
 • kan undersøkje og drøfte italiensklæring i lys av kunnskap innanfor dei italienskfaglege disiplinane (språk, litteratur, kultur og fagdidaktikk) og presentere refleksjon over dette skriftleg og munnleg
 • har vidareutvikla strategiar til å fornye og utvikle fagdidaktisk kompetanse i italiensk, til dømes ved å reflektere over og vurdere eiga og andre si undervisning

Krav til forkunnskapar

DIDAITAL2 byggjer på DIDAITAl1, pedagogikk i første semester (PEDA101) samt greidd praksis frå første semester med praktisk-pedagogisk utdanning.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Opptak til 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Om lag 24 timar undervisning fordelt på førelesingar og seminar.

Rettleiing og skolebesøk

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i DIDAITAL2 må studentane ha gjennomført 2 obligatoriske aktivitetar innan fastsette tidspunkt:

1. Munnleg presentasjon og drøfting av italienskdidaktisk artikkel.

2. Presentasjon av eige forskingsprosjekt knytt til praksis.

Nærare informasjon vert gitt ved semesterstart.

Vurderingsformer

Vurderingsforma er anten ei rettleidd oppgåve som drøftar studenten sitt forskingsprosjekt i praksisperioden eller ein munnleg eksamen. På den munnlege eksamenen skal studenten kort presentere forskingsprosjektet sitt og deretter reflektere kring spørsmål knytt til pensum i italiensk fagdidaktikk. Ved oppmelding vel ein eksamensform slik at studenten tek munnleg eksamen i det eine fagdidaktiske emnet sitt og rettleidd oppgåve i det andre.

Oppgåva skal ha eit omfang på om lag 5000 ord, vedlegg ikkje medrekna. Den munnlege eksamen varar om lag 30 minutt. Eksamensspråket er norsk eller italiensk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg eksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum svarar til om lag 375 sider av normal vanskegrad knytt til fagets læringsmål. Av desse er eit utval sams for språkfaga. I samråd med faglærar kan studentane velje eit visst tal sider knytt til oppgåva.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12.

Emneevaluering

Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem..  

Programansvarleg

Programrådet har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Fagmiljøet i italiensk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen