Hjem

Utdanning

Årsstudium

Mediefagsdidaktikk 1

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeDIDAMEVI1
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

 Høst

Mål og innhald

Undervisningen er knyttet til studentenes praksis enten i Medie- og informasjonskunnskap eller i Medier og Kommunikasjon i den videregående skolen.

Undervisningen i mediefagsdidaktikk er tett knyttet til faget og klasseromsituasjonen. Studentene oppfordres til å reflektere over fagdidaktiske perspektiver og problemstillinger via faktiske eller tenkte undervisningssituasjoner, knyttet til bestemte tematiske områder og læringsmål i mediefaget. Viktige momenter i dette vil være vurdering og tilpasset opplæring, og hvordan vi skal tenke forholdet mellom teori og praksis i mediefaget.

Spørsmålet om forholdet mellom mediekompetanse og demokratisk dannelse vil være et gjennomgående fagdidaktisk perspektiv. Medienes rolle i demokratiet er en viktig del av fagets innhold, og en bærende del av fagets begrunnelse i skolen. Vi setter fokus på elevenes kritisk-analytiske og kreative mediekompetanse, og legger vekt på elevenes erfaringer med medier og populærkultur i hverdagslivet. Spørsmålet om mediekompetanse og dannelse gir også anledning til å drøfte noen mediefaglige perspektiver på debatten om digital kompetanse.

Mediefagsdidaktikk 1 vil gi introduksjoner til mediefagets plass og begrunnelse i skolen, læreplanene i Kunnskapsløftet, og grunnleggende didaktiske utfordringer knyttet til metodikk og vurdering. Undervisningen vil også fokusere særskilt på noen utvalgte hovedområder innenfor mediefaget, slik som digitalsamfunnet, journalistikken og demokratiet, mediehistorie og mediebruk, dataspill og multimedia, og film.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal kandidaten

 • ha kunnskap om viktige mediefagsdidaktiske emner, inkludert særskilte utfordringer innenfor sentrale emneområder slik som for eksempel film
 • kunne utarbeide skisser til selvstendige undervisningsopplegg, og begrunne emne- og metodevalg ut fra både generelle og konkrete læringsmål
 • kunne forklare og eksemplifisere hvordan undervisning med og om medier kan bidra til å realisere læreplanenes målsetninger om dannelse og demokratisk deltakelse
 • kunne gi en kritisk vurdering av læreplanenes målsetninger og faglige prioriteringer, og gjøre rede for sentrale utfordringer i arbeidet med å realisere relevante kompetansemål i mediefaget
 • kunne diskutere sentrale utfordringer i praksisfeltet i lys av mediedidaktisk teori, og reflektere kritisk over fagets begrunnelse og målsettinger i skolen

Krav til studierett

Emnet er forbeholdt studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir organisert som forelesninger og seminarer (16-20 timer).

Undervisningen knyttes opp mot studentenes praksisperiode (7 uker). 

Hver student har tilbud om 1 time individuell veiledning på den skriftlige oppgaven.

Pensum tilsvarer ca 375 sider.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Hver student må på en av samlingene presentere en skisse til et undervisningsopplegg. Presentasjonen og skissen må godkjennes av faglærer.

Vurderingsformer

Veiledet semesteroppgave med omfang ca. 3000 ord. Oppgaven skal reflektere over praksisfeltet i lys av teori.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Høst

Emneevaluering

Jevnlig

Kontakt

Kontaktinformasjon

post@infomedia.uib.no