Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 2

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeDIDANORAN2
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Dansk og svensk kan òg verte brukte i nokon grad.
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Fagdidaktikk i norsk som andrespråk inngår som ein del av lærarutdanninga på universitetet. Grunnleggjande spørsmål i faget er kva norskfaglig kunnskap er i ein andrespråkskontekst, korleis slik kunnskap vert utvikla i høve til ulike elevgrupper, og kvifor slik kunnskap er viktig å utvikle i det norske samfunnet. Det blir lagt vekt på å få fram korleis faget målber viktige danningsmål i samfunnet og korleis den norskfaglege kompetansen gir grunnlag for læring og deltaking på alle arenaer i det norske samfunnet. Eit viktig spørsmål er korleis norskfagleg kompetanse kan utviklast i høve til ulike elevgrupper med ulik kulturell og språkleg bakgrunn og med ulik tekstkompetanse. Refleksjon rundt slike spørsmål er naudsynt for ein norsklærer som skal planleggje og gjennomføre god norskundervisning på ein profesjonell måte.

Fagdidaktikk i norsk som andrespråk er organisert slik at mykje av undervisninga er tilbod på tvers av språkfaga. Slik vil ein vise fram ein sams kunnskapsteoretisk samanheng mellom norsk, norsk som andrespråk og framandspråk. Dersom studentgruppa er større enn fire studentar, vert det tilbydt eigne førelesningar for gruppa.

Læringsutbyte

Studiet har fire målområde:

- Norsk som andrespråk som danningsfag og reiskapsfag

- Læringsgang og tilpassa opplæring

- Rettleiing og vurdering av munnleg og skriftleg tekst

- Tekst og kultur

Gjennom studiet skal studentane utvikle eit fagsyn. Med utgangspunkt i læreplanar i norsk og i norsk som andrespråk skal dei kunne grunngi målsetningar for faget i eit kultur- og danningsperspektiv, utvikle evne til å reflektere over og vurdere eiga undervisning for stadig å kunne fornye og utvikle den fagdidaktiske kompetansen i faget. Dei skal kunne skape vilkår for å utvikle ein klasseromskultur som fremjar læring, utforsking og utvikling hos elevane, og kunne ta i bruk eit breitt register av strategiar for å fremja språkkompetansen og kulturkompetansen hos elevane. Dei skal kunne vurdere lærebøker og andre læremiddel i norsk som andrespråk, og utvikle forståing for korleis ulike arbeidsformer i høve til læremiddel heng saman med den språklege utviklinga og læringa til elevane. Dei skal utvikle kunnskap om og innsikt i hensiktsmessig rettleiing og vurdering knytt til elevane sine munnlege og skriftlege tekstar, og vurdere munnlege og skriftlege elevtekstar ut i frå gjeldande vurderingskriterium og eksamenskrav og gjere reie for kva som ligg i heilskapleg vurdering av språkkompetanse. Dei skal kunne diskutere korleis tospråklegheit og ulike forhold til skriftkultur i en fleirkulturell elevgruppe kan påverke arbeid i norskfaget.

Krav til forkunnskapar

Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 2 (DIDANORAN2) byggjer på DIDANORAN1, Pedagogikk første semester (PEDA101), bestått praksis frå første semester med praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg føreset ein eit faggrunnlag som tilsvarar minst 100-nivå i norsk som andrespråk.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Fagdidaktikken skal relaterast til praksis i skulen.

Undervisninga blir organisert som førelesingar, seminar og verkstadsorientert arbeid. IKT vert tatt i bruk for å skape nye arenaer for samarbeid og utveksling av tekster. Det vert stilt krav til studentane om dokumentasjon av og / eller framlegging av eigne arbeid.

Studentane får rettleiing både frå medstudentar og frå lærarar på arbeida sine.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dersom ein vel prosjektoppgåve, er det obligatorisk med rettleiing. Dersom ein vel munnleg eksamen, må ei digital mappe vere ferdigstilt 96 t før munnleg eksamen.

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve eller munnleg eksamen.

Rett og god språkføring blir vektlagt. Oppgåva skal leverast elektronisk på Mitt UiB.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum tilsvarer ca. 400 sider av normal vanskegrad. Av desse er eit utval sider sams for alle språkfaga.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisinga i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetsikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studieveileder@lle.uib.no/studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.11.2017
 • Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Trekkfrist
  01.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen