Hjem

Utdanning

Årsstudium

Samfunnskunnskapsdidaktikk 2

 • Studiepoeng7.5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeDIDASAK2
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Fagdidaktikken handlar om kva eit skulefag er, har vore og kan vere og korleis læraren kan

presentere og planleggje faget slik at elever med ulike føresetnader og behov kan tileigne seg faget

sitt kunnskapstilfang innanfor dei ramane som skulen er underlagt. Dette føreset at læraren har

solide kunnskapar og dugleikar innanfor det fagdidaktiske feltet.

Samfunnskunnskapsdidaktikk hentar sine perspektiv dels frå dei samfunnsvitskaplege faga, dels frå

pedagogikk og dels frå det tankegodset som læreplanane er tufta på. Det handlar om kunnskapar og

dugleikar som elevane treng for å kunne fungere i samfunnslivet, men også om kunnskapar og

dugleikar som legg grunnlaget for vidare studiar.

Undervisninga i DIDASAK2 skal bidra til å vidareutvikle studentane sin evne til kritisk refleksjon

omkring sentrale, fagdidaktiske spørsmål.

Undervisninga skal bidra til at studenten vidareutviklar sine kunnskapar om og i fag, samt lærer å

planleggje, gjennomføre og vurdere kvaliteten på undervisninga og på elevane sine læreprosessar og

læringsresultat.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har inngående kunnskapar om

 • korleis elevar si tenking om sosiale tilhøve utviklar seg
 • Perspektiv på faget sin funksjon i samfunnet med særleg vekt på demokrati og globalisering.

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • drøfta ulike tilnærmingar til haldningsbyggande undervisning
 • vurdera læremiddel fagleg og fagdidaktisk i samfunnskunnskap
 • formulera siktemål med undervisninga i samfunnskunnskap med utgangspunkt i forsvarlege tolkingar av læreplanane, og med utgangspunkt i perspektiv på demokrati og politisk danning planleggja og gjennomføra undervising

Generell kompetanse

Studenten

 • har vidareutvikla fagdidaktisk dugleik som grunnlag for å velje og for å vurdere arbeidsmåtar, lærestoff og oppgåveformer
 • har utvida sin kapasitet i å bruka og kritisk vurdera ulike læremidlar som ledd i undervisninga i samfunnskunnskap

Krav til forkunnskapar

Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 (DIDASAK2) byggjer samfunnskunnskapsdidaktikk 1 (DIDASAK1) og

Pedagogikk første semester (PEDA1), samt greidd praksis frå første semester med praktiskpedagogisk

utdanning.

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar på Praktisk-pedagogisk utdanning

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Fagdidaktikken skal relaterast til praksis i skulen.

Undervisninga vert organisert som førelesningar, seminar og verkstadsorientert arbeid i konsentrerte periodar før og etter praksis. IKT vert tatt i bruk for å skape nye arenaer for samarbeid og utveksling av tekster. Det vert stilt krav til studentane om dokumentasjon og/eller framlegging av eige arbeid.

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve eller munnleg eksamen. Ved oppmelding veljast eksamensform slik at studenten tar munnleg eksamen i sitt eine fagdidaktiske emne og prosjektoppgåve i det andre. Det er muligheit til å bytte eksamensform i dei to emna. Frist for å bytte eksamensform vil bli gitt ved semesterstart.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Pensum tilsvarer ca. 375 sider

Emneevaluering

Studenten skal ved slutten av semesteret evaluere undervisninga i tråd med Det samfunnsvitskaplege fakultet sin prosedyre for undervisningsevaluering.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Postboks 7802, 5020 Bergen

studieveileder@svfa.uib.no