Kultur og normer i informasjonssamfunnet

Fakta om studiet

EmnekodeDIKULT106
Studiepoeng15
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
All undervisning i auditorium og lab vil foregå på engelsk, med mindre det er kun norsktalende tilstede. Det vil alltid vere høve til å bidra til undervisninga på norsk, og ein kan bruke norsk eller engelsk i oppgåver og eksamen. Rettleiing vil vere på engelsk eller norsk.
Norsk eller engelsk.
Ressursar
TilhørerInstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring og ein kritisk analyse av historiske, kulturelle og normative sider ved informasjonsteknologien. Sentrale tema er:

- IKT som sosial og kulturell konstruksjon
- Kulturelle uttrykk knytte til digitale medium


Emnet gir øving i å vurdere ulike trekk ved informasjonskulturen, ved at studentane skal skrive tre obligatoriske oppgåver i emnet.

I samband med oppgåveskrivinga blir det gitt innføring i sentrale reglar og normer for akademisk skriving.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt som forelesingar og rettleiing i samband med oppgåveskrivinga.

Emnet blir undervist i tre bolkar, kvar over tre veker med to x to timar forelesning, til saman 36 timar. Kvar av dei tre undervisningsdelane blir etterfølgd av ei skriveveke der studentane skriv utkast til ei mappeoppgåve i samband med undervisninga som har blitt gitt. Det blir gitt rettleiing i samband med oppgåveskrivinga.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mi Side. På emne der dette kan vere aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn og få godkjend utkast til tre oppgåver, kvar på minimum 1000 ord, i løpet av semesteret. Utkasta må være godkjende for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Rettleiing i samband med oppgåveskrivinga er obligatorisk.

For å kunne gå opp til eksamen krevst det at studenten har delteke i minst 75 prosent av undervisninga og i dei aktivitetane som undervisninga femner om. Kursdeltakinga blir godkjend av emneansvarleg.

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter å ha tatt emnet skal studentane:

- ha kjennskap til ulike humanistiske tilnærmingar til analyse av IKT og informasjonssamfunnet

- kunne gjere sjølvstendige vurderingar av kulturelle, normative og sosiale sider ved og konsekvensar av informasjons- og kommunikasjonsteknologien

- kunne skrive analytiske tekstar med utgangspunkt i reglar og normer for akademisk skriving

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Læremiddelomtale

Skriftleg pensum er på om lag 1000 sider.

Vurderingsformer

Studenten skal byggje opp ei mappe som dannar grunnlaget for vurderinga. I løpet av kurset skal studentane svare skriftleg på tre obligatoriske oppgåver, som dei får kommentarar på ved obligatorisk rettleiing. Studenten vèl sjølv ut to av desse oppgåvene til mappa og utvider dei til 2000 ord kvar. Ved fastsetjing av endeleg karakter blir dei to oppgåvene gitt ein samla karakter.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.