Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet for kurset er å gi ei elementær innføring i faget samfunnsøkonomi.

Kurset startar med ein diskusjon av kva samfunnsøkonomifaget inneber, og held fram med ei innføring i sentrale samfunnsøkonomiske omgrep som marknad, rasjonalitet, likevekt, modell, strategi og analyse. Etter dette går ein inn på kva slags fenomen og problem økonomar studerer og korleis økonomar tenker. Hovuddelen av kurset er ein oversikt over og smakebitar frå sentrale deler av faget: mikroøkonomi (med tilbods-, etterspørsels- og marknadsanalysar), makroøkonomi (med konjunktur-, inflasjons- og vekstmodellar), arbeidsmarknader og arbeidsløyse, internasjonal handel, utvikling og globalisering. Det vil bli lagt stor vekt på å vise korleis dei ulike teoriane kan kaste lys over aktuelle spørsmål frå norsk og internasjonal røyndom. Etter dette går ein inn på kva slags fenomen og problem økonomar studerar.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studentane kunne:

 • gjere greie for sentrale omgrep som marknad, rasjonalitet, likevekt og modell.
 • Gjere greie for sentrale deler av faget: mikroøkonomi (med tilbods-, etterspørsels- og marknadsanalysar), makroøkonomi (med konjunktur-, inflasjons- og vekstmodellar), arbeidsmarknader og arbeidsløyse, internasjonal handel, utvikling og globalisering.
 • Mestre sentrale teoriar på kvart av desse felta og vere i stand til å bruke desse teoriane til å gjennomføre enkle analyser av hendingar og fenomen i norsk og internasjonal økonomi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve og arbeidskrav er gyldig i inneverande og dei tre følgjande semestera.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg skuleeksamen

Tillatne hjelpemiddel til eksamen:

Matematisk formelsamling av K. Sydsæter, A. Strøm og P. Berck, formelsamling i matematikk av Utdanningsdirektoratet og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillete brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

- Casio FX-82

- Hewlett-Packard HP30

- Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

For å få ein bachelorgrad ved Det samfunnsvitskaplige fakultet må minimum 10 / maksimum 20 studiepoeng innføringsemne/exfac-emne vere avlagt (utanom ex.phil.).

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  23.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.11.2017