Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi ei elementær innføring i mikroøkonomiske teori og å gjere studentane kjende med sentrale omgrep og analytiske resultat innanforkonsument-, produksjon- og marknadsteori.

Det vert fyrst gitt ein introduksjon til teorien om etterspørselen til den enkelte konsument etter varer og tenester. Etter dette går ein gjennom produksjons- og kostnadsteorien og utleier med bakgrunn i denne den enkelte produsent si tilpassing. Vidare vil ein ta for seg sentrale delar av marknadsteorien. Det blir her lagt vekt på å karakterisere ulike typar av marknader, så som frikonkurranse, monopol og mellomformer av desse. Kurset vert avslutta med ei innføring i teori om tilbod av og etterspørsel etter arbeidskraft.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studentane kunne:

 • Gjere greie for den grunnleggjande teorien for konsumentar sine økonomiske val, og vise korleis etterspurnadsfunksjonar kan utleies.
 • Gjere greie for samanhengen mellom produktivitet og kostnader for produsentar, og vise korleis denne gir opphav til tilbodsfunksjonar.
 • Analysere prisdanning i marknader med perfekt konkurranse.
 • Analysere prisdanning og marknadsmakt i marknader der en tilbyder har monopol.
 • Analysere prisdanning og marknadsmakt i marknader med konkurranse mellom få bedrifter.
 • Beskrive korleis offentleg regulering og tilsyn kan motarbeide uheldige sider ved manglande konkurranse.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON140/MAT101.

Kan lesast parallelt med ECON140.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppgåve og arbeidskrav er gyldig i inneverande og dei tre følgjande semestera.

Vurderingsformer

Skriftleg 4 timar eksamen.

 

Tillatne hjelpemiddel til eksamen:

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck, formelsamling i matematikk av Utdanningsdirektoratet og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillete brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

¿ Casio FX-82

¿ Hewlett-Packard HP30

¿ Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.06.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  23.05.2017
  Sted