Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi ei elementær innføring i mikroøkonomiske teori og å gjere studentane kjende med sentrale omgrep og analytiske resultat innanforkonsument-, produksjon- og marknadsteori.

Det vert fyrst gitt ein introduksjon til teorien om etterspørselen til den enkelte konsument etter varer og tenester. Etter dette går ein gjennom produksjons- og kostnadsteorien og utleier med bakgrunn i denne den enkelte produsent si tilpassing. Vidare vil ein ta for seg sentrale delar av marknadsteorien. Det blir her lagt vekt på å karakterisere ulike typar av marknader, så som frikonkurranse, monopol og mellomformer av desse. Kurset vert avslutta med ei innføring i teori om tilbod av og etterspørsel etter arbeidskraft.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

  • Har kunnskap om den grunnleggjande teorien for konsumentar sine økonomiske val, og korleis denne gir opphav til etterspurnadsfunksjonar.
  • Har kunnskap om samanhengen mellom produktivitet og kostnader for produsentar, og korleis denne gir opphav til tilbodsfunksjonar.
  • Kjenner til teoriar for korleis pris dannast i marknader prega av ulike typar konkurranse.

 

Ferdigheiter

Kandidaten...

  • Kan gjere greie for sentrale omgrep i mikroøkonomisk analyse, til døme effektivitet, tilbod og etterspurnad, marknadsjamvekt og ulike kostnadsomgrep.
  • Kan gjere greie for og samanlikne prisdanning i marknader med ulik grad av konkurranse ved hjelp av enkle modellar og figurdrøfting.
  • Kan gjere greie for korleis samfunnsøkonomisk overskot fordelar seg mellom produsentar og konsumentar i ulike typar marknader ved hjelp av enkle modellar og figurdrøfting.
  • Kan gjere greie for korleis offentleg regulering og tilsyn kan motarbeide uheldige sider ved manglande konkurranse.

Generell kompetanse

Kandidaten...

  • Kan følgje uformelle økonomiske resonnement knytta til faget, for eksempel innhaldet i faglige utredninger eller politiske diskusjoner.
  • Har trening i å framstille resonnement ved hjelp av enkle modellar og figurar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON140/MAT101.

Kan lesast parallelt med ECON140.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppgåve og arbeidskrav er gyldig i inneverande og dei tre følgjande semestera.

Vurderingsformer

Skriftleg 4 timar eksamen.

 

Tillatne hjelpemiddel til eksamen:

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck, formelsamling i matematikk av Utdanningsdirektoratet og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillete brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

¿ Casio FX-82

¿ Hewlett-Packard HP30

¿ Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Eksamensinformasjon