Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Velferd og økonomisk politikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi studentane ei innføring i sentrale delar av teorien for ressursallokering, velferdsteori og beskatning.

Det vert gitt ein introduksjon til teorien om generell likevekt. Etter dette gjer vi greie for korleis ressursane i ein økonomi bør allokerast for å oppnå best mogleg utnytting. Vidare vil ein i kurset gjera greie for korleis ein kan sikre effektiv ressursbruk når ein har innslag av eksterne effektar og kollektive gode i økonomien. Andre sentrale spørsmål som vert tatt opp er nytte- kostnadsanalysar og politisk økonomi. Kurset vil også ta opp effektivitets- og fordelingseigenskapar ved ulike former for skattar.

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • forstår og kan beskrive normativ velferdsteori.
 • kan forklare kva kollektive gode er, kvifor desse ikkje vert produsert i ein marknadsøkonomi og korleis det offentlege kan tilby godane.
 • kan forklare kva det offentlege sine hovudoppgåver inneber.
 • kan gjere greie for skatteteori.
 • Kan forklare kva som menes med diskontering av framtida, og sosial diskonteringsrate.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan gjere greie for kva ein eksternalitet er og korleis ein kan løyse eksternalitetsproblem.
 • kan framstille kostnad-nytte-analyser for både private og offentlege gode.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON110

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve og arbeidskrav er gyldig i inneverande og dei tre følgjande semestera.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Tillatne hjelpemiddel til eksamen:

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck, formelsamling i matematikk av Utdanningsdirektoratet og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillete brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

- Casio FX-82

- Hewlett-Packard HP30

- Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.12.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  22.11.2017