Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Makroøkonomi II

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med kurset er å sette studenten i stand til å analysere makroøkonomisk politikk for ein liten open økonomi, og å gje eit grunnlag for vurdering av korleis styresmaktene kan sikre gjennomføring av sentrale makroøkonomiske målsetjingar som sysselsetting, inflasjon og økonomisk vekst, i ein situasjon der politikken kan påverke valutakursen. Ein går vidare mellom anna inn på globaliserte kapitalmarknader, optimale valutaområder og internasjonale pengesystem, såvel som den ulike fordelinga av inntekt mellom land.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studentane kunne:

 • Gjere greie for korleis ein stiller opp eit utanriksrekneskap, og bruke utanriksrekneskapen til å utvide nasjonalrekneskapsapparatet til opne økonomiar
 • Gjere greie for korleis valutakursar blir bestemt
 • Gjere greie for forholdet mellom valutakursendringar og relative prisar på ulike lands eksportvarer
 • Gjere greie for teorien om kjøpekraftsparitet
 • Gjere greie for omgrepet realvalutakurs og kva som påverkar denne på lang sikt
 • Gjere greie for forholdet mellom realvalutakurs og internasjonale forskjellar i realrenter
 • Gjere greie for forholdet mellom makroøkonomisk politikk, driftsbalanse og valutakurs på kort og lang sikt
 • Gjere greie for korleis fastkursregimer verkar
 • Gje eit historisk oversyn over internasjonale pengesystem
 • Gjere greie for «Mundells trilemma»
 • Gjere greie for utfordringar knytta til finansiell globalisering, herunder årsaker til og konsekvensar av finanskrisa som starta i 2007
 • Gjere greie for teorien for optimale valutaområde og drøfte utfordringar i eurosamarbeidet i lys av denne teorien
 • Gjere greie for viktige økonomiske fellestrekk ved utviklingsland
 • Beskrive og forklare den ulike fordelinga av inntekt mellom land

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON130

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve og arbeidskrav er gyldig i inneverande og dei tre følgjande semestera.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Tillatne hjelpemiddel til eksamen:

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck, formelsamling i matematikk av Utdanningsdirektoratet og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillete brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

- Casio FX-82

- Hewlett-Packard HP30

- Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.11.2017